પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

બાંઘકામ શાખાના વડા તરીકે કાર્યપાલક ઇજનેર છે.
ક્રમપેટા વિભાગનું નામ  કાર્ય મથકકાર્યક્ષેત્ર હેઠળના તાલુકા

પંચાયત માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ, 

બોરસદ

બોરસદ,આંકલાવ