પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સ્‍ટાફ ની માહિતી

તાલુકા પંચાયત કચેરી આંકલાવ આઈ.આર.ડી શાખા સ્‍ટાફ

અ.નં. નામ હોદો   મોબાઈલ નંબર
શ્રી મહેશભાઈ આઈ.પરમાર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (ગ્રા.વિ.) કાયમી ૯૪૨૬૫ ૦૩૪૧૪
શ્રી જયદીપભાઈ પટેલ અધિક મદદનીશ ઈજનેર કાયમી  
શ્રી ઈશ્‍વરભાઈ એમ.પરમાર ગ્રામ સેવક કાયમી ૯૫૮૬૯ ૫૩૩૪૦
શ્રી જગદીશભાઈ પી. પરમાર વિસ્‍તરણ અધિકારી કરાર આધારીત ૯૯૭૮૪ ૫૨૫૫૧
શ્રીમતી નિતિકાબેન બી. રાણા જુનીયર ફંડસ કો.ઓડીનેટર કરાર આધારીત ૯૩૭૬૮ ૦૮૨૪૫
શ્રી પ્રકાશકુમાર એન.ભગોરા ગ્રામ સેવક કરાર આધારીત ૯૯૨૫૭ ૪૭૪૮૨
શ્રી પ્રતિકકુમાર જી.કા.પટેલ બ્‍લોક કો.ઓર્ડીનેટર કરાર આધારીત ૯૯૭૯૭ ૪૯૪૬૪
શ્રીમતી મીતલ એમ.સોલંકી કલ્‍સ્‍ટર કો.ઓર્ડીનેટર કરાર આધારીત ૯૭૨૪૦ ૬૬૦૦૯
શ્રી યશપાલસિંહ પી.ડોડીયા કોમ્‍પ્‍યુટર ઓપરેટર આઉટ સોર્સ ૯૭૧૨૩ ૧૫૨૧૨
૧૦ શ્રી ગોપાલભાઈ જી.હરીજન પટાવાળા આઉટ સોર્સ ૯૯૦૯૨ ૭૨૨૬૭

મીશન મંગલમ શાખા સ્‍ટાફ

અ.નં. નામ હોદો   મોબાઈલ નંબર
શ્રી પ્રવિણભાઈ એચ.રોહિત ટી.એલ.એમ. કરાર આધારીત ૯૦૯૯૯ ૫૫૪૪૨
શ્રી સ્‍નેહલકુમાર એન.મહેતા એ.પી.એમ. કરાર આધારીત ૯૦૯૯૯ ૫૫૪૪૩

એમ.જી.એન.આર.ઈ.જી.એ. શાખા સ્‍ટાફ

અ.નં. નામ હોદો   મોબાઈલ નંબર
શ્રી અંકિતકુમાર એ શાહ એમ આઇ એસ કો.ઓર્ડીનેટર કરાર આધારીત ૯૭૧૪૬ ૧૭૫૬૩
ઉષાબેન એ ઝાલા એમ આઇ એસ કો.ઓર્ડીનેટર કરાર આધારીત ૯૯૭૮૦ ૪૭૧૨૧
શ્રી બાબુભાઇ કે ઠાકોર ટેકઆસી કરાર આધારીત ૯૮૨૫૫ ૮૪૪૫૬
શ્રી અશોકભાઇ એમ પરમાર જીવીસી કરાર આધારીત ૯૭૨૫૯ ૩૨૨૨૮
શ્રી પ્રવિણકુમાર યુ ચાવડા જીવીસી કરાર આધારીત ૭૮૭૪૭ ૧૬૧૨૧