પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા બદલી-બઢતી

બદલી-બઢતી

જિલ્લા કચેરીએ કરેલ આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.