પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તમામ કર્મચારીની રજા મંજુરીના હુકમો ઉચ્ચ તર પગાર-ધોરણની દરખાસ્ત

પગાર ફિકસેશન

પેન્શફન અંગેની કાર્યવાહી નિવૃત કર્મચારીના રજા રોકડના આદેશ કર્મચારીઓના ઇજાફા મંજુર કરવા કર્મચારી બદલી થઇ હોય તો છુટ્ટા કરવા, હાજર લેવા કર્મચારીના મેડીકલ બિલ પાસ કરવા