પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા કર્મચારીઓની નિમણુંક

કર્મચારીઓની નિમણુંક

જિલ્લા કચેરીએ કરેલ આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.