પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે કારોબારી સભ્‍ય

કારોબારી સભ્‍ય

અ.નં.સભ્‍યશ્રીનું નામહોદોસરનામુંસંપર્ક નં.
1શ્રીમતી પઢિયાર ઉષાબેન મનુભાઇ અઘ્‍યક્ષશ્રી સરપંચવાળુ ફળીયુ મુ.કહાનવાડી તા.આંકલાવ જી.આણંદ ૯૯૨૫૦૨૯૭૯૩
2શ્રી રમેશભાઈ વખતસંગ વાઘેલા સભ્‍યશ્રી ભાલુભાઈની ખડકી મુ.ઉમેટા તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૭૧૪૬૩૩૩૬૦
3શ્રીમતી જયોતિબેન મગનભાઈ ઝાલા સભ્‍યશ્રી બજાર મુ.અંબાલી તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૫૩૭૨૬૮૩૫૧
4શ્રી રમણભાઈ મોતીભાઈ પઢિયાર સભ્‍યશ્રી ખડકી મુ.અંબાવ તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૬૦૧૨૬૮૩૧૧
5શ્રીમતી હસુમતિબેન કૌશિકભાઈ પઢિયાર સભ્‍યશ્રી પઢિયાર ફળીયુ મુ.આસરમા તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૮૨૫૨૦૧૯૯૫
6શ્રીમતી ભીખીબેન જગદિશભાઈ ચાવડા સભ્‍યશ્રી નરસિંહપુરા મુ.બામણગામ તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૭૨૩૭૪૯૧૩૨
7શ્રીમતી મીનાબેન કનુભાઈ પઢિયાર સભ્‍યશ્રી ગાવળવાળું ફળીયુ મુ.ભેટાસી (બા ભાગ) તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૯૯૧૩૪૫૫૧૫૪
8શ્રીમતી મકવાણા સુમિત્રાબેન અમરસંગસભ્‍યશ્રી ચોરાવાળુ ફળિયુ, મુ.બીલપાડ તા.આંકલાવ જી.આણંદ૯૯૧૩૯૮૧૪૪૯
9શ્રીમતી દક્ષાબેન કાભઈભાઈ ચાવડા સભ્‍યશ્રી ન્‍યુ ગંભીરા મુ.ગંભીરા તા.આંકલાવ જિ.આણંદ ૭૮૦૨૮૩૮૬૬૬