પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે મંત્રીશ્રીની યાદી

તાલુકા પંચાયત કચેરી, આંકલાવના મંત્રીશ્રીની યાદી

અ.નં. ગામનું નામ ત. ક. મંત્રીશ્રીનું નામ ચાર્જનું નામ સંપર્ક નં.
મુજકુવા શ્રીમતી ગૌરીબેન રાણા - ૯૧૭૩૯૫૦૨૩૪
કોસીન્‍દ્રા શ્રી કે.એસ.પરમાર - ૯૬૮૭૦૨૭૭૫૯
લાલપુરા કુ.મિસ્‍ત્રી રીન્‍કુબેન - ૯૯૦૪૧૧૪૨૯૮
ગંભીરા શ્રી કે.આર.પઢિયાર - ૯૦૯૯૫૨૭૮૩૫
નવાપુરા શ્રી આશીફઅલી ઘાંચી - ૯૫૭૪૭૭૪૯૬૮
બામણગામ-૧ શ્રી એમ.બી.પ્રજાપતિ - ૯૪૨૭૩૫૧૭૫૨
બામણગામ-ર શ્રી કિરણભાઈ કે.પઢિયાર   ૯૯૯૮૦૪૨૭૬૭
આસરમા શ્રીમતી જે.એન.જોષી - ૯૮૨૪૪૩૧૮૭૪
  હઠીપુરા  
કહાનવાડી શ્રી બી.એમ.પરમાર આમરોલ ચાર્જ ૯૯૭૯૭૫૦૭૪૯
૧૦ મોટી/નાની સંખ્‍યાડ શ્રી પી.સી.હરીજન   ૭૬૯૮૩૭૩૨૪૮
૧૧ જીલોડ કુ.હર્ષાબેન ડાભી - ૯૬૮૭૪૩૯૮૦૮
૧૨ ભેટાસી વા શ્રી ડી.જે.ડાભી   ૭૫૬૭૨૬૨૩૦૬
૧૩ ભેટાસી(બા) શ્રી જી.બી.પરમાર   ૯૮૨૪૬૪૮૯૪૬
૧૪ અંબાલી શ્રીમતી રીન્‍કુબેન એમ.ચૌહાણ - ૯૯૨૫૮૬૫૩૧૧
  ભાણપુરા  
૧૫ ચમારા શ્રી કે.જી.રબારી   ૯૯૧૩૪૫૫૪૧૯
૧૬ બીલપાડ શ્રી પી.જી. ઝાલા   ૯૫૩૭૯૦૭૬૫૮
૧૭ ઉમેટા શ્રી નરેન્‍દ્રસિંહ.આર.ગોહેલ   ૯૧૦૬૧૦૯૦૩૫
૧૮ આસોદર-૧ શ્રી એલ.બી.ગઢવી - ૯૫૭૪૪૯૨૭૧૯
૧૯ આસોદર-ર કુ.તેજલબેન વી.પરમાર   ૮૫૧૧૨૮૭૦૩૯
૨૦ હળદરી કુ.મનિષાબેન બી.સેવક - ૯૪૨૭૦૪૬૯૭૪
૨૧ જોષીકુવા શ્રીમતી જે.જે.સોલંકી - ૮૩૨૦૭૭૭૧૬૦
૨૨ કંથારીયા કુ.નિધી મોદી રણછોડપુરા ચાર્જ ૭૫૬૭૨૪૭૦૦૧
૨૩ ખડોલ(હ) શ્રી ડી.સી.આલ - ૯૭૧૪૮૩૩૭૪૪
૨૪ નારપુરા /દેવાપુરા કુ.સેજલ ગોસ્‍વામી - ૮૧૨૮૧૨૮૭૧૨
૨૫ અંબાવ શ્રી વિજય સોલંકી ભેટાસી(ત) ઈ.ચા. ૯૯૭૮૩૮૩૨૯૫
૨૬ ખડોલ(ઉ) શ્રી હર્ષદભાઈ પઢિયાર   ૯૮૭૯૨૪૬૨૫૨
૨૭ નવાખલ/ માનપુરા શ્રી રોહિત એચ.પાંડે   ૯૧૭૩૬૭૬૪૪૪