પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સામાજિક ન્‍યાય સમિતિ

આંકલાવ તાલુકા પંચાયતના સામાજિક ન્‍યાય સમિતિ બેઠકના સભ્‍યશ્રીઓની યાદી


અ.નં.સભ્‍યશ્રીનું નામસંપર્ક ન.
શ્રીમતી નિર્મળાબેન નગીનભાઈ માયાવંશી
માન. ચેરમેનશ્રી,સામાજિક ન્‍યાય સમિતિ
૭૩૮૩૩૦૩૭૫૧
શ્રી લક્ષ્મણભાઇ ચીકાભાઇ રાઠવા૯૩૩૭૦૯૨૦૦૯
શ્રી જયંતિભાઇ અંબાલાલ પરમાર૯૧૫૭૬૭૨૩૩૫
શ્રી સંદિપભાઇ મનુભાઇ વણકર૯૯૯૮૯૫૩૫૬૭
શ્રી ભાઇલાલભાઇ નરસિંહભાઇ વણકર૮૩૦૬૨૮૭૬૨૭