પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અં.નં.અઘિકારીનું નામઅઘિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેઈલ
ડો ક્રિષ્ના કિશોર ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી(૦૨૬૯૬) ૨૮૨૮૭૯
૯૭૨૪૫૦૫૪૧૮
tdo-anklav@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.એસ.પટેલમદદ.તા.વિ.અ.શ્રી, (૦૨૬૯૬) ૨૮૨૮૭૯
૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧ tdo.anklav@gmail.com
tdo-anklav@gujarat.gov.in