પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા પશુઘન

પશુઘન

ગામ/ વોર્ડનું નામ ગામ/વોર્ડની અંતિમ તારીજ મુજબ પત્રક ૩ (અ) નું કુલ
ઘોડા અને ટટ્ટુ ખચ્‍ચર ગધેડાં ઉંટ પાળેલા કુતરા સસલા હાથી
પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા પરિવાર સંખ્‍યા
ખડોલ
હલદરી ૧૫
આસોદર
કંથારીયા ૧૦ ૧૩ ૨૩
ભેટાસી ૨૩ ૫૬૭ ૫૯૦
ભેટાસી
મુજકુવા
અંબાવ ૪૪ ૪૪ ૯૦
જોષીકુવા ૨૪ ૩૪
અંબાલી
ભેટાસી ૫૯ ૧૨૮ ૧૮૭
ભાણપુરા
કહાનવાડી ૨૭ ૧૯૩ ૨૬ ૨૯ ૨૮૦
આમરોલ ૧૪
કોસીન્‍દ્રા ૧૨ ૨૮
લાલપુરા
આસરમા ૧૨
હાથીપુરા
નવાખલ
નવાપુરા
બીલપડ
ઝીલોદ
માણપુરા ૧૨ ૧૩ ૨૫
ઉમેટા ૬૬ ૭૦
ખડોલ
સાંખ્‍યડ
ચમારા
નારપુરા
દેવાપુરા
ગાંભીરા
બામણગામ ૧૯ ૧૫૯ ૧૮૨
આંકલાવ ૧૮ ૧૧૩ ૨૧ ૨૨ ૨૧૬ ૨૭૦ ૬૬૯
  ૯૫ ૧૧૩૦ ૪૩ ૪૭ ૩૮૧ ૫૨૮ ૨૨૪૨