પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુ પાલન શાખા શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ પશુ પાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ પશુ દવાખાનું, આંકલાવ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ.ડી.પટેલ પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી. - - -