પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા રમત-ગમત કાર્યક્રમ

રમત-ગમત કાર્યક્રમ

પ્રા.શાળાના બાળકોની સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ રમતોત્સવ સ્પકર્ધાઓ પે.સેન્ટર કક્ષાએ તથા તાલુકા કક્ષાની સ્પંર્ધાઓ દર વર્ષે યોજવામાં આવે છે.