પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સહકાર શાખા શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત –આંકલાવ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.એસ.પટેલમદદ.તા.વિ.અ.૦૨૬૯૬ ૨૮૨૮૭૯-૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧
શ્રી સ્નેહલ મહેતા આંકડા મદદનિશ ચાજૅ૦૨૬૯૬ ૨૮૨૮૭૯-૯૦૯૯૯૫૫૪૪૩