પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

તાલુકો : આંકલાવ વષઁ : ૨૦૧૩-૧૪
અં. નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
આંકલાવ ર૦૧૩ ૩૬૭ ૨૮૬ ૫૪૯ ૩૨૭ ૧૦૩ ૧૮૭
આંકલાવ ર૦૧૪ ૮૯ ૭૫ ૧૯૮ ૮૦ ૦૦ ૦૦