પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષ : ૨૦૧૩-૨૦૧૪ તાલુકાનું નામ : આંકલાવ
અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ)
ડાંગર ૯૭૫ ૧૪૭૫ ૩૨૦૦
ઘઉં ૭૨૭ ૧૦૫૪ ૧૫૦૦
બાજરી ૧૦૭૫ ૨૩૩૧ ૧૨૦૦
તમાકુ ૩૧૭ ૭.૬૫ ૧૨૦૦
કપાસ ૭૩ ૬૨૦૫ ૧૫૦
કેળ ૫૭૫ ૧૦૫૦ ૨૦૦૦
અં.નં. તાલુકાનું નામ : નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી પાકા કાચા ૫કા કાચા
આંકલાવ 0 0 0 0 ૪૩ 0 ૨૬૫ ૬૨૧