પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષ : ૨૦૦૭-૨૦૦૮ તાલુકાનું નામ : આંકલાવ
અં.નં. તાલુકાનું નામ :  નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી ૫કા કાચા ૫કા કાચા
આંકલાવ 0 0 0 0 ૪૦ 0 ૧૯૪ ૯૦૬