પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ
શાખાનું સરનામુ આંકલાવ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો. કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય - તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.એસ.પટેલમદદ.તા.વિ.અ.૨૮૨૮૭૯-૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧
શ્રી સી.એમ.જાદવજુ.કલાર્ક ૨૮૨૮૭૯-૯૦૩૩૭૨૪૭૧૭