પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અં. નં.તાલુકાનું નામવષૅવરસાદના દિવસવરસાદ મી.મી.
આંકલાવ૨૦૧૭૭૦૧૧૬૫