પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાગ્રામસભા

ગ્રામ સફાઇ

તાલુકાનું નામ આંકલાવ
કુલ સફાઇ કરેલ ગામની સંખ્‍યા ૩૨
ઉત્પન્ન થયેલ માનવ દીન નીલ
વેતન રોકડમાં નીલ
વેતન અનાજમાં નીલ
કુલખર્ચ નીલ