પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

તાલુકો : આંકલાવવર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અં.નં.ગામનું નામહોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામદાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્‍યાસારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
-

પશુપાલ દવાખાના, આંકલાવ

૩૧૦૨
-

પ્રાથમિક પશુ સારવાર ગંભીરા

૨૦૨૧
-

પ્રાથમિક પશુ સારવાર બીલપાડ

૬૯૭
-

પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દર, આસોદર

૫૦૪