પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

તાલુકો : આંકલાવવર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ૨૪૨૦૨
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી. ૨૧૦૩
હડકવા (એ.આર.વી.) ૧૯
બી.કયુ.