પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરોની માહિતી

શિબીરોની માહિતી

તાલુકો : આંકલાવવર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અં.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
નવાખલ૫શુ આરોગ્ય મેળો૧૦૨ ૮૭
બામણગામ૩૦૨ ૧૨૧
નાની સંખ્યાડ૧૭૦ ૯૩
ચમારા૧૮૮ ૧૦૩
માનપુરા૧૭૧ ૮૦
નવાપુરા૧૮૮ ૧૨૧
લાલપુરા૯૧ ૯૮
કોસીન્દ્રા૧૯૮ ૯૬
હઠીપુરા૧૬૬ ૬૨
૧૦ કંથારીયા૧૮૯ ૫૨
૧૧ જિલોડ૧૪૫ ૭૮
૧૨ બીલપાડ૧૭૮ ૮૮
૧૩ નવાખલ૧૧૯ ૮૯
૧૪ નાની સંખ્યાડ૧૨૬ ૧૦૩
૧૫ ઉમેટા૧૨૧ ૧૧૧
૧૬ હઠીપુરા૧૨૫ ૯૩
૧૭ જિલોડ૧૨૩ ૮૦
૧૮ હળદરી૨૨૧ ૭૦