પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સહકારી મંડળીઓની નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓની નોંઘણી

 
તાલુકાનું નામ : આંકલાવ વષઁ : ૨૦૦૭-૨૦૦૮
અં. નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામુ ફોન નંબર ફેકસ નંબર
અંબાલી  સેવા સહકારી મંડળી  કનુભાઈ ભઈલાલભાઈ  અંબાલી     
અંબાલી  તેલીબીયાં સહકારી મંડળી  પૂનમભાઈ હિંમતભાઈ  અંબાલી     
આસોદર  સેવા સહકારી મંડળી  નરવતભાઈ પૂનમભાઈ  આસોદર     
ખડોલ (હ)  સેવા સહકારી મંડળી    ખડોલ (હ)     
કંથારિયા  સેવા સહકારી મંડળી    કંથારિયા     
ભેટાસી બા.  સેવા સહકારી મંડળી    ભેટાસી બા.     
ભેટાસી વાંટા  સેવા સહકારી મંડળી    ભેટાસી વાંટા     
ભેટાસી તળ  સેવા સહકારી મંડળી    ભેટાસી તળ     
અંબાવ  સેવા સહકારી મંડળી    અંબાવ     
૧૦ મુજકુવા  સેવા સહકારી મંડળી    મુજકુવા     
૧૧ મુજકુવા  તમાકુ ઉત્પાદન સરકારી મંડળી    મુજકુવા     
૧૨ મુજકુવા  સેવા સહકારી મંડળી    મુજકુવા     
૧૩ જોષીકુવા  સેવા સહકારી મંડળી    જોષીકુવા     
૧૪ કોસીન્દ્રા  સેવા સહકારી મંડળી    કોસીન્દ્રા     
૧૫ લાલપુરા  સેવા સહકારી મંડળી    લાલપુરા     
 
  આગળ જુઓ