પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

 
અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું ફોન નંબર
એસ.ડી.પટેલ આંકલાવ  આર્ટસ/કોમર્સ કોલેજ શ્રી કિશોરભાઇ રાવ  આંકલાવ ૨૮૨૩૦૯
આંકલાવ હાઇસ્કુલ  આંકલાવ  મા.વિ. તથા ઉ.મા.વિ, શ્રીમતી એમ.બી.પટેલ  આંકલાવ ૨૬૨૮૦૦
એમ.એસ. હાઇસ્કુલ  આંકલાવ  માધ્યમિક વિભાગ  શ્રી પી.યુ.રાજ આંકલાવ ૨૮૨૬૨૦