પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ આંકલાવ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.એસ.પટેલમદદ.તા.વિ.અ.૨૮૨૮૭૯-૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧
શ્રી તેજલબેન પઢિયારજુ.કલાર્ક૨૮૨૮૭૯
૮૪૬૯૬૨૫૨૮૦