પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અં. નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ શિક્ષકનું નામ શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ સરનામુ ફોન નંબર ફેકસ નંબર
આંકલાવ  કોસિન્ફા  અભેસિંહ સરદારસિંહ મહિડા  કોસિન્ફા       
  ગંભીરા કુમાર  અરવિંદભાઈ રાવજીભાઈ ૫ટેલ  ગંભીરા કુમાર       
  ગંભીરા કુમાર  અમીરભાઈ પુંજાભાઈ ૫ઢિયાર  ગંભીરા કુમાર       
  સીતાપુરા(ગં)  અંબાલાલ રામાભાઈ માછી  સીતાપુરા(ગં)       
  મોટીસંખ્યાડ  આનંદીબેન અમરસિંહ મોરી  મોટીસંખ્યાડ       
  બામણગામ કન્યા  અનિતાબેન અંબાલાલ ૫ટેલ  બામણગામ કન્યા       
  હઠીપુરા  અમરાભાઈ સોમાભાઈ માછી  હઠીપુરા       
  ઝીલોડ  અરવિંદભાઈ ત્રિકમભાઈ ૫રમાર  ઝીલોડ       
  પ્રકાશનગર  અશોકકુમારરણછોડભાઈ પ્રજા૫તિ  પ્રકાશનગર       
૧૦   કહાનવાડી  અભેસિહ અજુનસિહ ઠાકોર  કહાનવાડી       
૧૧   આસોદર-કન્યા  અનીતાબેન રતનસિહ સોલંકી  આસોદર-કન્યા       
૧૨   કંથારિયા  અનિલકુમાર ગોકળભાઈ ૫ટેલ  કંથારિયા       
૧૩   સર્વોદય નગર  અરવિંદભાઈ રાવજીભાઈ ઠાકોર  સર્વોદય નગર       
૧૪   આસરમા  આરજુબેન શાંતિલાલ સુથાર  આસરમા       
૧૫   પ્રકાશનગર  અમરતબેન રમણભાઈ જાદવ  પ્રકાશનગર       
 
  આગળ જુઓ