પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસીંચાઇ શાખા તળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

તાલુકાનું નામ : આંકલાવ વષઁ : ૨૦૧૩.૧૪
અં.નં. ગામનું નામ તળાવ અને જળાશયનું નામ સિંચાઇ શકિત (હેકટરમાં)
આમરોલ
આસરમા
આસોદર
અંબાલી
અંબાવ
ઉમેટા
કહાનવાડી
કોસિન્દ્રા
કંથારીયા
૧૦ ખડોલ(ઉ)
૧૧ ખડોલ(હ)
૧૨ ગંભીરા
૧૩ ચમારા
૧૪ જોષીકુવા
૧૫ જીલોડ
૧૬ નવાખલ
૧૭ નવાપુરા
૧૮ નારપુરા/દેવાપુરા
૧૯ બામણગામ
૨૦ બીલપાડ
૨૧ ભાણપુરા
૨૨ ભેટાસી(ત)
૨૩ ભેટાસી(બા)
૨૪ ભેટાસી(વાંટા)
૨૫ માનપુરા
૨૬ મુજકુવા
૨૭ લાલપુરા
૨૮ મોટી સંખ્યાડ
૨૯ નાની સંખ્યાડ
૩૦ હઠીપુરા
૩૧ હળદરી
કુલ ૪૦ ૧૪૪૯૫