પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ આંકલાવ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.એસ.પટેલમદદ.તા.વિ.અ. ૨૮૨૮૭૯
૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧
શ્રી વી.જી.જાદવસિ.કલાર્ક૨૮૨૮૭૯
૯૭૨૭૧૨૪૭૨૪