પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠસામાન્‍ય સભાના સભ્‍યો

સામાન્‍ય સભાના સભ્‍યો

અ.નં તા.પં.મતદાર મંડળનો કમાક અને બેઠકનુ નામ ચુટાયેલ સભ્‍યનુ નામ સરનામુ હોદો મોબાઇલ નંબર
૧-અંબાલી શ્રીમતી ઝાલા જયોતીબેન મગનભાઇ બજાર અંબાલી તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૫૩૭૨૬૮૩૫૧
ર-અંબાવ શ્રી પઢીયાર રમણભાઇ મોતીભાઇ ખડકી, મુ.અંબાવ તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૬૦૧૨૬૮૩૧૧
૩-આમરોલ શ્રીમતી પરમાર વસંતબેન નાગજીભાઇ ચોરાવાળુ ફળીયુ મુ.આમરોલ તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૯૧૩૯૫૧૨૫૯
૪-આસરમા શ્રીમતી પઢિયાર હસુમતીબેન કૌશીકભાઇ પઢિયાર ફળીયુ મુ.આસરમા તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૮૨૫૨૦૧૯૯૫
૫-આસોદર-૧ શ્રીમતી માયાવંશી નિર્મળાબેન નગીનભાઇ જલારામ નગર, મુ.આસોદર તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૭૩૮૩૩૦૩૭૫૧
૬-આસોદર-૨ શ્રીમતી ઠાકોર રાધાબેન રમેશભાઇ નહેર વિસ્તાર , મુ.હળદરી તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૮૧૪૦૨૨૫૨૩૨
૭-બામણગામ -૧શ્રીમતી ચાવડા ભીખીબેન જગદીશભાઇ નરસિંહપુરા, મુ.બામણગામ તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૭૨૩૭૪૯૧૩૨
૮-બામણગામ -૨શ્રીમતી મકવાણા સુમિત્રાબેન અમરસંગ ચોરાવાળુ ફળિયુ, મુ.બીલપાડ તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૯૧૩૯૮૧૪૪૯
૯-ભેટાસી બા ભાગ શ્રીમતી પઢિયાર મીનાબેન કનુભાઇ ગાવડવાળુ ફળીયુ મુ.ભેટાસી બા ભાગ તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૯૧૩૪૫૫૧૫૪
૧૦ ૧૦-ભેટાસી વાંટા શ્રી રાઠવા અભેસિંહ તેરસીંગભાઇ ૧ર૯ સ્‍વપ્‍નભુમી ભેટાસી વાંટા-૪ મુ.ભેટાસી વાટા તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૯૨૪૬૯૯૦૪૮
૧૧ ૧૧-ચમારા શ્રીમતી પઢિયાર તારાબેન બળવંતસિંહ બોરિયા પ્રા.શાળા, મુ.ચમારા તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૯૦૪૯૩૪૦૪૭
૧૨ ૧ર-ગંભીરા-૧ શ્રીમતી ચાવડા દક્ષાબેન કાભઇભાઇ ન્યુ ગંભીરા, મુ. ગંભીરા તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૭૮૦૨૮૩૮૬૬૬
૧૩ ૧૩-ગંભીરા-૨ શ્રી પઢિયાર વિજયસિંહ ઉદેસિંહ મુજપુરા ફળીયુ, મુ. નવાપુરા તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૯૧૩૯૮૧૪૪૪
૧૪ ૧૪-કહાનવાડી શ્રીમતી પઢિયાર ઉષાબેન મનુભાઇ સરપંચવાળુ ફળીયુ મુ.કહાનવાડી તા.આંકલાવ જી.આણંદ પ્રમુખશ્રી ૯૯૨૫૦૨૯૭૯૩
૧૫ ૧પ-ખડોલ(હ) શ્રી પટેલ રાજેશકુમાર ડાહ્યાભાઇ બ્રાહ્મણની ખડકી, મુ.ખડોલ (હ) તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૯૦૯૮૮૮૩૩૫
૧૬ ૧૬-કોસીન્દ્રા શ્રી પઢિયાર મહેન્‍દસિંહ ભગવાનસિંહ સીમ વીસ્‍તાર મુ.કોસીન્‍દા તા.આંકલાવ જી.આણંદ ઉપ પ્રમુખ ૯૬૦૧૫૦૨૧૧૦
૧૭ ૧૭-મુજકુવા શ્રી પઢિયાર ડાહ્યાભાઇ હરમાનભાઇ પરા વિસ્તાર, મુ. મુજકુવા તા.આંકલાવ જી.આણંદસભ્ય ૯૯૦૯૪૫૨૮૮૧
૧૮ ૧૮-નવાખલ શ્રી ઠાકોર જગદિશભાઇ રાવજીભાઇ મોવડીયાનુ ફળીયુ મુ.નવાખલ તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૮૯૮૭૬૦૧૧૭
૧૯ ૧૯-સંખ્યાડ શ્રીમતી સોલંકી જયોત્‍સાનાબેન નગીનભાઇ બંધીછોડવાળુ ફળીયુ મુ.સંખ્‍યાડ.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૮૨૫૭૩૭૮૯૩
૨૦ ર૦-ઉમેટા શ્રી વાઘેલા રમેશભાઇ વખતસંગ ભાલુભાઇની ખડકી મુ.ઉમેટા તા.આંકલાવ જી.આણંદ સભ્ય ૯૭૧૪૬૩૩૩૬૦

જીલ્‍લા પંચાયત આંકલાવના ચુટાયેલા સભ્‍યોની વિગત દશાવતુ પત્રક

અ.નંતા.પં.મતદાર મંડળનો કમાક અને બેઠકનુ નામબેઠકનો પ્રકારચુટાયેલ સભ્‍યનુ નામ સરનામુહોદો મોબાઇલ નંબર
આસોદરસામાન્‍ય મનુભાઈ મેલાભાઈ પઢિયારમુ.આસોદર તા.આંકલાવ જિ.પં.સદસ્‍ય ૯૯૨૫૭૭૬૩૮૪
બામણગામસામાન્‍ય ફતેસિંહ મથુરભાઈ સોલંકી મુ.બામણગામ તા.આંકલાવ જિ.પં.સદસ્‍ય ૯૮૭૯૭૮૧૬૯૯
કહાનવાડીસામાન્‍ય કોકીલાબેન જશવંતસિંહ પઢિયારમુ.કહાનવાડી તા.આંકલાવ જિ.પં.સદસ્‍ય ૯૯૭૮૭૮૮૯૮૩