પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી, આંકલાવ ,
આંકલાવ.
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેક્સ નંબર ૨૮૨૮૭૯
અધિકારી નું નામ અધિકારીનો હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી બી.બી.ઠાકર તા.વિ.અ.શ્રી તાલુકા પંચાયત કચેરી, અંકલાવ ૨૮૨૮૭૯ ૨૮૨૮૭૯