પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે સરપંચશ્રીઓની વિગત દશાવતુ પત્રક

સરપંચશ્રીઓની વિગત દશાવતુ પત્રક

અ.નં ગ્રામ પંચાયતનું નામ ગ્રામ પંચાયત વોડ કમાક બેઠકનો પ્રકાર ચુટાયેલ સરપંચ - સભ્‍યનુ નામ સરનામુ હોદો મુદત પુરી થયા તારીખ મોબાઇલ નંબર
અંબાવ સામાન્ય શ્રી પઢિયાર દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૭૮૦૧૮૬૯૭૦૭
ખડોલ હ સામાન્ય શ્રી સોલંકી નરેન્‍દ્રસિંહ રાવજીભાઈ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૭૨૩૭૧૬૩૧૧
મુજકુવા સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પઢિયાર સજજનબેન ઠાકોરભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૭૨૮૩૯૫૫૪૬૨
નવાપુરા સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પઢિયાર જશીબેન વીજયસિંહ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૯૧૩૯૮૧૪૪૪
ચમારા સા.શૈ.પ.વ. શ્રી બળવંતસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૯૦૪૯૩૪૦૪૭
જીલોડ સામાન્ય શ્રી પઢીયાર રાજુભાઇ ગોકળભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૭૫૬૭૮૩૧૪૨૪
માનપુરા સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પઢિયાર અંજનાબેન વિજયભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૮૨૫૦૯૮૭૪૯
નવાખલ સા.સ્ત્રી શ્રીમતી ઠાકોર વિમળાબેન રઈજીભાઈ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૭૨૬૮૫૭૯૮૨
હળદરી સામાન્ય શ્રી ગોહેલ રસીકભાઇ અંબાલાલ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૦૯૯૩૬૯૫૪૩
૧૦ ભાણપુરા સામાન્ય શ્રી જાદવ દલપતસિંહ મોહનસિંહ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૭૨૫૩૦૧૯૩૮
૧૧ બીલપાડ સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પરમાર કોકીલાબેન શંકરભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૯૭૮૨૩૬૪૫૫
૧૨ ખડોલ ઉ સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પઢીયાર મંજુલાબેન વિજયભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૮૨૫૮૩૮૩૪૪
૧૩ ઉમેટા સા.સ્ત્રી શ્રીમતી મહીડા સેજલબેન ધમેન્‍દ્રસિંહ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૭૨૬૭૩૨૧૧૨
૧૪ ભેટાસી(ત) વહીવટદાર
૧૫ નારપુરા- દેવાપુરા સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પરમાર લત્તાબેન અરવિંદભાઇ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૭૫૬૭૫૮૦૧૦૮
૧૬ કહાનવાડી સામાન્ય શ્રી પઢિયાર પ્રભાતસિંહ રતનસિંહ સરપંચશ્રી રપ.ર.ર૦ર૩ ૯૦૯૯૩૭૩૫૪૨
૧૭ આસોદર સામાન્ય શ્રી મનુભાઇ મેલાભાઇ પઢીયાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૨૫૭૭૬૩૮૪
૧૮ આમરોલ સામાન્ય શ્રી નાગજીભાઇ શંકરભાઇ પરમાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૧૩૯૫૧૨૫૯
૧૯ આસરમા સામાન્ય શ્રી કૌશિકભાઇ રાવજીભાઇ પઢિયાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૦૪૩૫૫૫૯૫
૨૦ અંબાલી સામાન્ય શ્રી સંજયકુમાર હસમુખભાઇ બારોટ સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૧૩૦૬૯૮૮૫
૨૧ કોસીન્‍દ્રા સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી મંજુલાબેન ઉદેસિંહ પઢિયાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૭૮૭૪૬૪૭૦૦૫
૨૨ કંથારીયા અનુ.જાતિ સામાન્ય શ્રી અરવિંદભાઇ નારણભાઇ મકવાણા સરપંચશ્રી ૩.૫.૨૦૨૨ ૯૯૭૯૭૫૦૭૮૮
૨૩ ગંભીરા સામાન્ય શ્રી અમરસિંહ મેલાભાઇ પઢિયાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૧૩૪૫૫૫૯૧
૨૪ જોષીકુવા સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી સંગીતાબેન રાજેન્દૃભાઇ સોલંકી સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૭૧૨૮૦૩૮૫૩
૨૫ બામણગામ સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી પઢિયાર લીલાબેન પુનમભાઇ સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૯૭૯૫૬૧૦૮૭
૨૬ ભેટાસી વા સા.શૈ.પ.વ.સ્ત્રી શ્રીમતી શાંતાબેન લક્ષ્મણસિંહ રાજ સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૧૦૪૫૬૨૪૬૮
૨૭ ભેટાસી બા સા.શૈ.પ.વ.સ્ત્રી શ્રીમતી શારદાબેન અરવિંદભાઇ પરમાર સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૮૩૪૭૦૨૭૭૨૫
૨૮ લાલપુરા સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી નિમિષાબેન જ્યેષ્ઠવદન પટેલ સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૭૮૭૪૧૯૬૭૭૮
૨૯ હઠીપુરા સામાન્ય શ્રી સુભાષભાઇ ત્રીકમભાઇ ગોહેલ સરપંચશ્રી ૧૫.૧.૨૦૨૨ ૯૫૫૮૬૪૮૬૪૫
૩૦ નાની સંખ્‍યાડ સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી રમીલાબેન દિનેશભાઇ સોલંકી સરપંચશ્રી ૩.૫.૨૦૨૨. ૯૭૨૭૧૨૧૨૫૨
૩૧ મોટી સંખ્‍યાડ સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી શાન્તાબેન ચંદુભાઇ સોલંકી સરપંચશ્રી ૩.૫.૨૦૨૨. ૯૮૨૫૭૩૭૮૯૩
૩૨ રણછોડપુરા સામાન્ય સ્ત્રી શ્રીમતી હીનાબેન સંજયભાઇ મકવાણા સરપંચશ્રી ૧૧.૭.૨૦૨૧ ૯૯૭૮૦૬૬૩૧૨