પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સ્‍ટાફ માહિતી

તાલુકા પંચાયત કચેરી, આંકલાવ સ્‍ટાફ માહિતી

અ.નં.નામહોદો
સં૫ર્ક નંબર
1ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી કાયમી ૯૭૨૪૫૦૫૪૧૮
2શ્રી એસ.એસ.પટેલ નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત / મહેકમ / મહેસુલ / વિકાસ) કાયમી ૯૪૨૬૫૪૮૫૫૧
3શ્રી વી.યુ.સૈયદ તાલુકા પાથમિક શિક્ષણાધિકારી (ઇ.ચા.) કાયમી ૯૭૨૪૮૮૧૨૪૯
4શ્રી વી.જી.જાદવ સી.કલાર્ક કાયમી ૯૭૨૭૧૨૪૭૨૪
5શ્રી જે.એન.વસાવા સ.ઇ. કાયમી ૮૨૩૮૦૪૬૧૮૫
6શ્રી ચીરાગ જાદવ જુ.કલાર્ક કાયમી ૯૦૩૩૭૨૪૭૧૭
7શ્રીમતી તેજલબેન બી.પઢિયાર જુ.કલાર્ક કાયમી ૮૪૬૯૬૨૫૨૮૦
8શ્રીમતી વી.એમ.મકવાણા ૫ટાવાળા કાયમી ૯૨૨૭૧૩૩૪૬૨
9શ્રી ધવલ એમ.પટેલ અમઇ ૧૪ મું નાણાપ્ંચ આઉટ સોસૅ ૮૧૪૦૧૭૧૩૦૦
10શ્રી હેમરાજસિંહ એચ.મહિડા કો.ઓપરેટર ૧૪ મું નાણાપ્ંચ આઉટ સોસૅ ૯૦૩૩૨૪૮૧૮૫
11શ્રી એસ.એમ.ઠાકોર ટી.એલ.ઈ. આઉટ સોસૅ ૯૬૦૧૨૯૫૫૩૭
12શ્રી જે.એમ.રાજ કો.ઓ૫રેટર (મેન પાવર સપોટૅ) આઉટ સોસૅ ૯૯૧૩૪૦૭૮૩૫
13શ્રી એમ.એ.રાજ ૫ટાવાળા કમ ડાઇવર કરાર આધારીત ૯૮૨૫૮૨૭૬૯૨
14શ્રી અજીત ચૌહાણ ૫ટાવાળા કરાર આધારીત ૯૯૭૪૫૭૩૦૭૭
15શ્રી પ્રકાશ મહિડા ૫ટાવાળા કરાર આધારીત ૯૯૭૪૬૭૧૬૬૪