પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા

આંકડા શાખા

સં૫કૅની માહિતી
શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત –આંકલાવ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮પ૧૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોનંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી સ્નેહલ મહેતા આંકડા મદદનિશ ચાજૅ

૯૦૯૯૯૫૫૪૪૩