પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષે તાલુકાની સામાન્ય રૂપ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકો આંકલાવ
કુલ ગામોની સંખ્‍યા ૩ર
વસ્‍તી કુલ : ૧૨૬૧૦૫, ૫રૂષ : ૬૫૪૩૧, સ્‍ત્રી : ૬૦૬૭૪
અનુ.જાતિ અનુ.જન.જાતિ અનુ.જાતિ – પ૩પપ , અનુ.જન.જાતિ – ૮૦૮
અક્ષરજ્ઞાન પુરૂષ – ૮૧ ટકા, સ્ત્રી – ૬૨ ટકા - કુલ - ૭ર.ર ટકા
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબો ૦ થી ૧૬- ૧૦૧૫૧, ૧૭ થી ર૦- ૬૪૪૮ - કુલ – ૧૬૫૯૯
તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ હેકટરમાં ૪ર૩૪૧ (હેકટર) વિસ્તાર - ૧૮૫૦ ચો.કી.મી.
જિલ્લા મથકથી અંતર ૨૨ કિ.મી.
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા ૩૨
નગરપાલિકા
મુખ્ય પાકો ડાંગર,બાજરી,ઘઉં,જુવાર,તમાકુ,કેળ,શાકભાજી
શૈક્ષણિક માહિતી ૧. પ્રાથમિક શાળાઓ – ૯૭
૨. માઘ્યમિક શાળાઓ- ૧૧
૩. ઉચ્ચતર માઘ્યમિક- ૪
૪. આંગણવાડી- ૧૫૨
૬. પી.ટી.સી.કોલેજ- ૦
૭. આશ્રમશાળા- ૧
૮. જવાહર નવોદય વિધાલય- ૦
તબીબી અને આરોગ્ય સવલતો પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર – ૩, ૫શુસારવાર કેન્દ્ર – ૧, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર – ૧
વિજળીકરણ થયેલ ગામો ૩૧
આર્થિક સેવાઓ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો – ૭, સહકારી બેંકો – ૨, દૂધ મંડળી ધરાવતા ગામ – ૩૧
વાહનવ્યવહાર સુવિધા પાકા રોડ ધરાવતા ગામો – ૩૧, રેલ્વેસુવિધા ધરાવતા ગામો – ૩
પીવાના પાણીની સવલતવાળા ગામો ૩૧
ખેતીવાડી અંગે સિંચાઈ સુવિધા મહી સિંચાઈ યોજના, પાણીના પં૫ની સુવિધા
તાલુકામાં આવેલ ઔધોગિક એકમો -