પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

LavelNameArea typeTotal populationTotal maleTotal female
TalukaANKLAVRural1261056543160674
VILLAGEKHADOL (H)Rural749639143582
VILLAGEHALADARIRural268013401340
VILLAGEASODERRural897246924280
VILLAGEKANTHARIYARural408420871997
VILLAGEBHETASI (V)Rural530427022602
VILLAGEBHETASI (T)Rural1520783737
VILLAGEMUJKUVARural555728902667
VILLAGEAMBAVRural625732233034
VILLAGEJOSHIKUVARural20581066992
VILLAGEAMBALIRural455623422214
VILLAGEBHETASI (B)Rural471224312281
VILLAGEBHANPURARural1512781731
VILLAGEKAHANVADIRural639433293065
VILLAGEAMROLRural526827872481
VILLAGEKOSINDRARural372919281801
VILLAGELALPURARural1735905830
VILLAGEASARMARural367818951783
VILLAGEHATHIPURARural294615021444
VILLAGENAVAKHALRural536827432625
VILLAGENAVAPURARural248313191164
VILLAGEBILPADRural337617461630
VILLAGEJILODRural20611101960
VILLAGEMANPURARural214010821058
VILLAGEUMETARural368918781811
VILLAGEKHADOL (U)Rural20101029981
VILLAGESANKHYADRural318116611520
VILLAGECHAMARARural500526202385
VILLAGENARPURARural1563830733
VILLAGEDEVAPURARural631335296
VILLAGEGAMBHIRARural793942023737
VILLAGEBAMANGAMRural820142883913