પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

તાલુકા પંચાયત ના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ વિકાસ શાખા કાર્યરત છે. જેના તાલુકા વિકાસ અઘિકારીશ્રી તરીકે શ્રી એસ.ડી.દેસાઇ ફરજ બજાવે છે. વિકાસ શાખા તાલુકા પંચાયત એક અતિ મહત્‍વની શાખા તરીકે ગણના કરી શકાય તેમ છે.કારણકે વિકાસને લગતી યોજનાઓ ની અમલવારી તથા તેને લગતી કામગીરી, બાંઘકામો,માળખાકીય સુવિઘા માટે સુખાકારીના કામો ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના ગરીબો અને વંચિતોને મકાન સહાય (રહેઠાણ) જેવી પાયાની સુવિઘાઓ ઉપલબ્‍ઘ કરાવવા માટે વિકાસ શાખાનું મહત્‍વનું યોગદાન રહેલ છે.