પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ-પંચાયત વિશે પ્રસ્‍તાવના

 

પંચાયત વિશે પ્રસ્‍તાવના -

ગુજરાત રાજયની સ્થાપના ૧ મે, ૧૯૬૦થી સ્થાપના થયા બાદ તાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદ સનેઃ૧૯૬૩ માં સ્થાપના કરવામાં આવેલ હતી જે અમુલ ડેરી રોડ,પર આવેલ છે.પંચાયતી રાજનો મુળ ઉદ્દે્શ ગ્રામ્ય કક્ષાના લોકો સુધી સરકારશ્રીની તમામ યોજનાઓનો મહતમ લાભ મળે તે સમાયેલો છે. જેમાં પાણી, રસ્તો, રહેણાંકનું મકાન, આરોગ્ય, શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે.
તાલુકા પંચાયતમાં (૧) કારોબારી સમિતિ (૨) સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ રચના કરવામાં આવે છે. જેની મુદત પાંચ વર્ષની હોય છે. તદ્ ઉપરાંત ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૯૩ની કલમ-૧૪૫ થી કરેલ જોગવાઇ મુજબ રાજય સરકારની પુર્વ મંજુરીથી બીજી સમિતિની રચના પણ થઇ શકે છે.