પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે કમૅચારીશ્રીઓના ફોન નંબર

તાલુકા પંચાયત કચેરી, આણંદ હસ્તરક ફરજ બજાવતા કમૅચારીશ્રીઓના ફોન નંબર સહીતની યાદી


અ.નંકમૅચારીઓના નામહોદોમોબાઇલ નંબર
શ્રી એ.વી.પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,આણંદ૭૫૬૭૦૧૯૫૨૭
શ્રી બી.એલ.વાઘેલા મદદનીશ તા.વિ.અધિશ્રી,આણંદ૯૨૬૫૪૮૦૭૬૬
શ્રી ભાવિનભાઇ પટેલ તા.પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
શ્રી ધમેશભાઇ કનુભાઇ પરમાર વિસ્‍તરણ અધિકારી (સહકાર) ઇચા  ૮૨૦૦૯૧૫૨૦૮
શ્રી કનુભાઇ જાદવ વિસ્‍તરણ અધિકારી (આઇ.આર.ડી) ૮૧૪૦૩૮૧૪૫
શ્રી અશ્‍વિન મફતભાઇ પટેલ અ.મ.ઇ ૯૮૨૪૫૯૭૫૮૯
શ્રી શૈલેષભાઇ રોહિત ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ -
શ્રી બી.એલ.વાઘેલા (હિસાબી) ઇ.ચા૭૫૬૭૦૧૯૫૨૭
શ્રી એમ.આઇ.વાઘેલા જુ.કલાકૅ (મહેસુલ/એડીએમ) ૭૩૮૩૫૭૫૮૪૧
૧૦ શ્રી ગીરીશભાઇ સી પરમાર સિ.કલાકૅ (વિકાસ) ૭૦૪૧૫૪૬૬૦૦
૧૧ શ્રી એલ.વી.ગઢવી વિસ્‍તરણ અધિકારી પંચાયત ૯૫૭૪૪૯૨૭૧૯
૧૦ શ્રી તારકેશ્‍વરીબેન આર પરમાર સી.કલાકૅ (વિકાસ) ૯૬૮૭૫૩૦૫૯૮
૧૧ શ્રી રીપીનભાઇ મકવાણા જુ.કલાકૅ (ટપાલ) ૭૦૧૬૨૨૦૯૬૮
૧૨ શ્રી વિપુલકુમાર કાંતિભાઇ તડવી જુ.કલાકૅ (પંચાયત) ૮૪૬૯૦૦૩૦૩૬
૧૩ કુ. અરૂણા.જે સિંહ જુ.કલાકૅ (મહેકમ) ૮૮૬૬૧૪૨૯૭૬
૧૪ શ્રી રાજુભાઇ પરમાર સી.કલાકૅ (શિક્ષણ)
૧૫ શ્રી ચિરાગ.વી ચાવડા ડ્રાઇવર ૯૯૨૪૩૨૮૨૫૧
૧૬ શ્રી બી.સી.ઠાકોર પટાવાળા ૯૯૨૫૪૩૬૦૭૯
૧૭ શ્રી રાજેન્‍દ્રભાઇ એમ. મકવાણા પટાવાળા  
૧૮ શ્રી જીતેન્‍દ્ર રાઠોડ ગ્રામ સેવક (આઇ.આર.ડી) ૯૭૨૭૧૩૩૨૬૪
૧૯ દક્ષેશ મકવાણા અ.મ.ઇ (આઇ.આર.ડી) ૯૦૩૩૭૩૫૮૧૦
૨૦ મહિપાલસિંહ કનકસિંહ સોલંકી બ્‍લોક કો.ઓડિનેટર (આઇ.આર.ડી) ૯૯૨૪૯૫૯૪૯૪
૨૧ શ્રીમતિ અમીબેન નાયબ હિસાબનીશ (આઇ.આર.ડી.)  
૨૨ કનકસિંહ બી. વાઘેલા કસ્‍ટર કો ઓડિનેટર (આઇ.આર.ડી.)  
૨૩ એકતા પરમાર કસ્‍ટર કો ઓડિનેટર (આઇ.આર.ડી.) ૯૨૦૦૧૪૫૮૩૭
૨૪ મજીદ ચાવડા કો.ઓપરેટર (આઇ.આર.ડી.) ૭૩૮૩૪૪૪૪૮૪
૨૫ શ્રીમતિ જાગૃતિબેન જાદવ ટી.એલ.એમ. (મીશન મંગલમ) ૯૦૯૯૯૫૫૪૩૯
૨૬ શ્રી એન.આર.સીસોદીયા અ.મ.ઇ.
૨૭ શ્રી એચ.એ.પ્રજાપતિ અ.મ.ઇ.
૨૮ શ્રી સી.વી.પરમાર આંકડા મદદનીશ
૨૯ શ્રીમિત સ્‍મીતા પટેલીયા કલ્‍સટર કો.ઓડીનેટર (મીશન મંગલમ) ૯૦૯૯૯૫૫૪૬૧
૩૦ શ્રી એમ.જી.મહીડા (દિગુ) સી.કલાકૅ (આઇ.આર.ડી) ૮૪૦૧૫૨૦૮૦૧
૩૧ શ્રી રાજેશ.આર.ચૌહાણ કો.ઓપરેટર, તાલુકા પંચાયત,આણંદ૯૭૧૪૪૫૬૮૧૯
૩૨ શ્રી મહેન્‍દ્ર.યુ.ચૌહાણ મેન પાવર સપોટૅસ, કો.ઓપરેટર૭૩૮૩૭૯૦૭૪૧
૩૩ શ્રી જતીન એ.પારેખ ટી.એલ.ઇ. તા.પં.આણંદ ૮૮૬૬૭૭૨૬૮૬
૩૪ શ્રી હીતેશ.આર.પરમાર ટી.એલ.ઇ. તા.પં.આણંદ ૯૬૦૧૨૯૫૫૨૮
૩૫ શ્રી હરીશભાઇ ડી જાદવ ડી.જી.એસ.એમ. કો.ઓપરેટર ૯૯૭૮૧૨૮૬૮૯
૩૬ શ્રી રાજેન્‍દ્રભાઇ.સી.પરમાર ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (એન.-આર.-ઈ.-જી.એ.)૯૭૨૩૪૯૫૮૦૨
૩૭ શ્રી ઇશૉદઅલી એન.સૈયદ આસીસ્‍ટન્‍ટએકાઉન્‍ટન્‍ટ-(એન.આર.-ઈ.-જી.-એ.)૯૪ર૯૩ર૯૦રપ
૩૮ શ્રી રાજુભાઇ કો.ઓપરેટર કો.-ઓપરેટર-(એન.આર.-ઈ.-જી.-એ.)
૩૯ પટેલીયા અનિલભાઇ પાઉલભાઇ ગ્રામ રોજગાર સેવક (એન.આર.ઇ.જી.એ) ૯૯૧૩૩૫૩૬૨૯
૪૦ ચૌહાણ વરૂણભાઇ જીતેન્‍દ્રભાઇ ગ્રામ રોજગાર સેવક (એન.આર.ઇ.જી.એ) ૯૮૭૯૧૨૬૧૪૩
૪૧ મલેક સનમપરેવઝ અલ્‍લારખા ગ્રામ રોજગાર સેવક (એન.આર.ઇ.જી.એ) ૯૮૨૪૪૬૬૯૦૫
૪૨ વાઘેલા કિંજલબેન રણછોડભાઇ ગ્રામ રોજગાર સેવક (એન.આર.ઇ.જી.એ) ૯૭૨૭૬૯૯૩૭૧
૪૩ મકવાણા નિરજનાબેન ફુલાભાઇ ગ્રામ રોજગાર સેવક (એન.આર.ઇ.જી.એ) ૯૦૯૯૧૮૩૯૦૦
૪૪ દેવાક પટેલ અ.મ.ઇ. (એન.આર.ઇ.જી.એ)  
૪૫ કિરીટભાઇ નરસિંહભાઇ સોલંકી પેરક (શિક્ષણ) ૯૮૭૯૭૪૭૯૩૫