પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

વહેરાખાડી-હનુમાન કુંજ મહીસાગર માતાની ચોરી
અમૂલ ડેરી-નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટા બોડૅ
કરમસદ - (૧) સરદાર સ્મારક (ર) સરદાર પટેલનું મકાન
લાંભવેલ- હનુમાનજીનું મંદિર
આણંદ- ઇરમા સંસ્થામ ખેતીવાડી યુનીવસીટી આણંદ