પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષે વિષે તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા
તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા
વષૅ - ર૦૧૪-૧પ
(નીચે પ્રમાણેના ફોરમેટમાં માહિતી મોકલવી)

તાલુકો આણંદ

કુલ ગામોની સંખ્‍યા

૪૪વસ્‍તી કુલ

૫૯૧૫૦

૫રૂષ

૧૩૫૮૨૪

સ્‍ત્રી ૧૨૩૩૨૬
અક્ષરજ્ઞાન ટકા - ૫રૂષ

૧૦૨૮૨૬

સ્‍ત્રી 67394
ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ

૨૨.૦૭

રેખાંશ

૭૨.૧૫
રેલ્‍વે કિ.મી.

૪૦


રસ્‍તા રાજય ઘોરી માગોઁ
પંચાયત માગોઁ ૩૦પ.૮૦કિ.મી


નદીઓ નદીઓના નામ લખવા

મહીસાગર૫વૅતો ૫વૅતો ના નામ લખવા


વરસાદ ઇંચ સરેરાશ માં લખવો
૧૨૦૮ મીમીહવામાન -

પાક પાકના નામ લખવા
ઘઉ,ડાંગર,બાજરી તમાકુ,કેળા,મગફળી,બટાટા કપાસ તુવેરપ્રાણી પ્રાણીઓના નામ લખવા
ભેસો,ગાયો,ઘેટા,બકરા૫હેરવેશ ૫હેરવેશનું નામ લખવા
ગુજરાતીખનીજો ખનીજોનું નામ લખવા
-વિસ્‍તાર

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

૩૩૨૫૧૦૨


જંગલ વિસ્‍તાર
હેકટરમાં


ખેતીની જમીન

૨૯૪૪૬૦.૩૬


ગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ sગૌચર
હેકટરમાં


સિંચાઇ વિસ્‍તાર

૨૯૪૪૬૦.૩૬

દરિયાઇ ઉત્‍પાદન
દરિયાઇ ઉત્‍પાદન લખવું
ઉઘ્‍યોગ લઘુ ઉઘ્‍યોગ -

૩૭૮૪

મોટા ઉઘ્‍યોગ ૨૫ ઔધ્‍યોગીક સહકારી મંડળીઓ
(ઉધ્‍યોગની સંખ્‍યા લખવી)

પાવર સ્‍ટેશન/ સબ સ્‍ટેશન

પાવર સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી

-સબ સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી

-શિક્ષણ સંસ્‍થાઓ
પોલિટેકનીક કોલેજ આ.ટી.આઇ પી.ટી.સી પ્રાથમિક શાળાઓ માઘ્‍યમિક શાળાઓ ની સંખ્‍યા લખવી