પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક ર૦૧૧ આંકડા તાલુકો આણંદ

ગામ કુલ પુરુષ સ્‍ત્રી કુલ અનુ. જાતિ પુરુષ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જન. જાતિ પુરુષ અનુ.જન.જાતિ સ્‍ત્રી અનુ.જન.જાતિ
અજરપુરા ૪૬૯૩ ૨૪૪૩ ૨૨૫૦ ૧૯૮ ૮૯ ૧૦૯ ૭૭ ૪૪ ૩૩
કાસોર ૭૩૦૫ ૩૭૮૪ ૩૫૨૧ ૨૬૩ ૧૩૪ ૧૨૯ ૧૪
રાહતલાવ ૨૨૬૩ ૧૧૬૦ ૧૧૦૩ ૧૭૮ ૮૯ ૮૯
કુંજરાવ ૬૯૧૭ ૩૬૨૫ ૩૨૯૨ ૨૦૦ ૧૦૩ ૯૭ ૭૪ ૩૩ ૪૧
ત્રણોલ ૭૬૭૭ ૩૯૬૯ ૩૭૦૮ ૨૭૪ ૧૩૧ ૧૪૩
સામરખા ૨૨૭૧૨ ૧૧૬૪૨ ૧૧૦૭૦ ૫૮૨ ૨૯૦ ૨૯૨ ૧૧૫ ૫૮ ૫૭
લાંભવેલ ૫૫૭૮ ૨૯૪૨ ૨૬૩૬ ૨૮૯ ૧૪૨ ૧૪૭ ૨૯૬ ૧૫૮ ૧૩૮
જોળ ૫૯૫૨ ૩૦૯૩ ૨૮૫૯ ૧૦૬ ૪૭ ૫૯ ૫૧ ૨૯ ૨૨
ચિખોદરા ૧૫૯૫૭ ૮૨૬૯ ૭૬૮૮ ૪૧૩ ૨૦૮ ૨૦૫ ૬૬૯ ૩૪૧ ૩૨૮
રાસનોલ ૯૩૯૦ ૪૯૨૭ ૪૪૬૩ ૩૧૩ ૧૫૭ ૧૫૬ ૧૪
ખંભોળજ ૯૪૬૩ ૪૯૨૧ ૪૫૪૨ ૩૯૧ ૨૧૫ ૧૭૬ ૨૨૩ ૧૧૨ ૧૧૧
ખાનપુર ૩૫૦૪ ૧૭૭૭ ૧૭૨૭ ૨૩૩ ૧૧૯ ૧૧૪
સારસા ૧૪૫૮૨ ૭૬૦૭ ૬૯૭૫ ૭૭૯ ૩૯૯ ૩૮૦ ૩૩૨ ૧૭૦ ૧૬૨
બેડવા ૫૪૪૪ ૨૮૪૩ ૨૬૦૧ ૭૧ ૪૧ ૩૦ ૧૯ ૧૦
વઘાસી ૫૩૧૨ ૨૭૭૯ ૨૫૩૩ ૨૦૫ ૧૦૬ ૯૯ ૮૩ ૪૩ ૪૦
વલાસણ ૮૦૫૦ ૪૧૧૮ ૩૯૩૨ ૫૩૭ ૨૭૨ ૨૬૫ ૩૩ ૧૯ ૧૪
સંદેસર ૬૪૧૮ ૩૩૩૭ ૩૦૮૧ ૩૯૩ ૨૧૦ ૧૮૩ ૨૪ ૧૦ ૧૪
મઘવા ગાના ૧૭૧૨ ૯૧૦ ૮૦૨ ૧૩૫ ૬૮ ૬૭
ગાના ૪૦૭૯ ૨૧૬૪ ૧૯૧૫ ૬૫૦ ૩૫૭ ૨૯૩ ૮૦ ૪૧ ૩૯
વાંસખીલીયા ૨૯૬૩ ૧૫૫૦ ૧૪૧૩ ૪૩ ૨૪ ૧૯
જીટોડીયા ૪૭૮૨ ૨૪૬૮ ૨૩૧૪ ૨૩૫ ૧૨૪ ૧૧૧ ૧૧૯ ૬૦ ૫૯
ગોપાલપુરા ૨૬૬૦ ૧૩૭૬ ૧૨૮૪ ૧૮૮ ૯૩ ૯૫ ૧૬૬ ૮૪ ૮૨
મોગર ૯૦૨૮ ૪૬૯૩ ૪૩૩૫ ૪૦૧ ૧૯૪ ૨૦૭ ૮૩ ૪૩ ૪૦
ખેંરડા ૨૪૭૮ ૧૨૮૪ ૧૧૯૪ ૩૧૩ ૧૭૩ ૧૪૦
વહેરાખાડી ૮૨૮૨ ૪૩૨૫ ૩૯૫૭ ૩૨૯ ૧૬૯ ૧૬૦ ૪૮ ૨૫ ૨૩
રામનગર ૪૬૯૨ ૨૪૨૪ ૨૨૬૮ ૬૩ ૩૨ ૩૧
વડોદ ૧૧૯૯૬ ૬૧૭૯ ૫૮૧૭ ૨૮૭ ૧૪૫ ૧૪૨ ૨૫૮ ૧૩૧ ૧૨૭
ઝાંખરીયા ૨૩૨૮ ૧૨૧૦ ૧૧૧૮ ૩૩ ૧૮ ૧૫ ૨૮ ૧૮ ૧૦
નાવલી ૬૭૫૦ ૩૫૨૯ ૩૨૨૧ ૩૩૫ ૧૫૭ ૧૭૮ ૮૬ ૪૭ ૩૯
ખાંધલી ૧૯૦૪ ૧૦૦૫ ૮૯૯ ૮૧ ૪૩ ૩૮
નાપાડ વાંટા ૧૪૨૬૦ ૭૨૮૭ ૬૯૭૩ ૨૭૨ ૧૩૬ ૧૩૬ ૨૭ ૧૫ ૧૨
નાપાડ તળપદ ૫૬૩૦ ૨૯૮૫ ૨૬૪૫ ૫૨૩ ૨૮૮ ૨૩૫
અડાસ ૧૨૫૮૨ ૬૬૦૨ ૫૯૮૦ ૨૨૩ ૧૧૬ ૧૦૭
અંકલાવડી ૩૦૪૬ ૧૫૯૩ ૧૪૫૩ ૧૬
રાજુપુરા ૪૧૬૫ ૨૧૪૮ ૨૦૧૭ ૬૨૩ ૩૨૭ ૨૯૬
વાસદ ૧૪૩૮૪ ૭૫૩૦ ૬૮૫૪ ૧૦૩૭ ૫૨૮ ૫૦૯ ૭૩૩ ૩૮૫ ૩૪૮
સુંદણ ૪૮૯૭ ૨૫૨૦ ૨૩૭૭ ૨૩૯ ૧૨૦ ૧૧૯
ગામડી ૧૪૫૮૨ ૭૫૫૦ ૭૦૩૨ ૯૬૩ ૪૭૪ ૪૮૯ ૮૬૮ ૪૪૧ ૪૨૭
હાડગુડ ૧૪૨૬૨ ૭૩૮૯ ૬૮૭૩ ૫૭૯ ૨૯૪ ૨૮૫ ૫૦૮ ૨૬૧ ૨૪૭
મોગરી ૯૮૫૧ ૫૧૯૪ ૪૬૫૭ ૧૭૭ ૯૪ ૮૩ ૧૯૧ ૧૦૨ ૮૯
જીટોડીયા ૧૨૭૭ ૬૬૧ ૬૧૬ ૧૬ ૧૦ ૨૨ ૧૨ ૧૦
કુલ ૩૦૩૮૦૭ ૧૫૭૮૧૨ ૧૪૫૯૯૫ ૧૩૧૮૬ ૬૭૪૩ ૬૪૪૩ ૫૨૮૮ ૨૭૨૭ ૨૫૬૧
વસ્‍તી વિષયક ર૦૧૧ આંકડા તાલુકો આણંદ શહેરી
ગામ કુલ પુરુષ સ્‍ત્રી કુલ અનુ.જાતિ પુરુષ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જન. જાતિ પુરુષ અનુ.જન.જાતિ સ્‍ત્રી અનુ.જન.જાતિ
બોરીયાવી ૧૯૮૬૫ ૧૦૨૭૫ ૯૫૯૦ ૩૮૮ ૨૧૨ ૧૭૬ ૭૧ ૪૩ ૨૮
ઓડ ૨૩૨૫૦ ૧૨૦૪૮ ૧૧૨૦૨ ૮૧૧ ૪૧૯ ૩૯૨ ૩૧૯ ૧૬૨ ૧૫૭
આણંદ ૨૦૯૪૧૦ ૧૦૮૪૦૩ ૧૦૧૦૦૭ ૭૭૨૧ ૩૯૪૪ ૩૭૭૭ ૭૬૯૦ ૩૯૮૯ ૩૭૦૧
વલ્‍લભ વિધાનગર ૨૩૭૮૩ ૧૨૧૧૧ ૧૧૬૭૨ ૧૭૪૭ ૮૮૩ ૮૬૪ ૧૪૦૬ ૬૭૪ ૭૩૨
કરમસદ ૩૫૨૮૫ ૧૮૨૧૯ ૧૭૦૬૬ ૧૩૫૨ ૬૯૪ ૬૫૮ ૫૧૩ ૨૬૭ ૨૪૬
કુલ ૩૧૧૫૯૩ ૧૬૧૦૫૬ ૧૫૦૫૩૭ ૧૨૦૧૯ ૬૧૫૨ ૫૮૬૭ ૯૯૯૯ ૫૧૩૫ ૪૮૬૪
પ૦૦૦ થી વધુ વસ્‍તી ધરાવતા ગામો
ગામ કુલ પુરુષ સ્‍ત્રી કુલ અનુ.જાતિ પુરુષ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જન. જાતિ પુરુષ અનુ.જન.જાતિ સ્‍ત્રી અનુ.જન.જાતિ
કાસોર ૭૩૦૫ ૩૭૮૪ ૩૫૨૧ ૨૬૩ ૧૩૪ ૧૨૯ ૧૪
કંજુરાવ ૬૯૧૭ ૩૬૨૫ ૩૨૯૨ ૨૦૦ ૧૦૩ ૯૭ ૭૪ ૩૩ ૪૧
ત્રણોલ ૭૬૭૭ ૩૯૬૯ ૩૭૦૮ ૨૭૪ ૧૩૧ ૧૪૩
સામરખા ૨૨૭૧૨ ૧૧૬૪૨ ૧૧૦૭૦ ૫૮૨ ૨૯૦ ૨૯૨ ૧૧૫ ૫૮ ૫૭
જોળ ૫૯૫૨ ૩૦૯૩ ૨૮૫૯ ૧૦૬ ૪૭ ૫૯ ૫૧ ૨૯ ૨૨
ચિખોદરા ૧૫૯૫૭ ૮૨૬૯ ૭૬૮૮ ૪૧૩ ૨૦૮ ૨૦૫ ૬૬૯ ૩૪૧ ૩૨૮
રાસનોલ ૯૩૯૦ ૪૯૨૭ ૪૪૬૩ ૩૧૩ ૧૫૭ ૧૫૬ ૧૪
ખંભોળજ ૯૪૬૩ ૪૯૨૧ ૪૫૪૨ ૩૯૧ ૨૧૫ ૧૭૬ ૨૨૩ ૧૧૨ ૧૧૧
સારસા ૧૪૫૮૨ ૭૬૦૭ ૬૯૭૫ ૭૭૯ ૩૯૯ ૩૮૦ ૩૩૨ ૧૭૦ ૧૬૨
વલાસણ ૮૦૫૦ ૪૧૧૮ ૩૯૩૨ ૫૩૭ ૨૭૨ ૨૬૫ ૩૩ ૧૯ ૧૪
સંદેસર ૬૪૧૮ ૩૩૩૭ ૩૦૮૧ ૩૯૩ ૨૧૦ ૧૮૩ ૨૪ ૧૦ ૧૪
હાડગુડ ૧૪૨૬૨ ૭૩૮૯ ૬૮૭૩ ૫૭૯ ૨૯૪ ૨૮૫ ૫૦૮ ૨૬૧ ૨૪૭
મોગર ૯૦૨૮ ૪૬૯૩ ૪૩૩૫ ૪૦૧ ૧૯૪ ૨૦૭ ૮૩ ૪૩ ૪૦
વહેરાખાડી ૮૨૮૨ ૪૩૨૫ ૩૯૫૭ ૩૨૯ ૧૬૯ ૧૬૦ ૪૮ ૨૫ ૨૩
વડોદ ૧૧૯૯૬ ૬૧૭૯ ૫૮૧૭ ૨૮૭ ૧૪૫ ૧૪૨ ૨૫૮ ૧૩૧ ૧૨૭
નાવલી ૬૭૫૦ ૩૫૨૯ ૩૨૨૧ ૩૩૫ ૧૫૭ ૧૭૮ ૮૬ ૪૭ ૩૯
નાપાડ વાંટા ૧૪૨૬૦ ૭૨૮૭ ૬૯૭૩ ૨૭૨ ૧૩૬ ૧૩૬ ૨૭ ૧૫ ૧૨
નાપાડ તળપદ ૫૬૩૦ ૨૯૮૫ ૨૬૪૫ ૫૨૩ ૨૮૮ ૨૩૫
અડાસ ૧૨૫૮૨ ૬૬૦૨ ૫૯૮૦ ૨૨૩ ૧૧૬ ૧૦૭
વાસદ ૧૪૩૮૪ ૭૫૩૦ ૬૮૫૪ ૧૦૩૭ ૫૨૮ ૫૦૯ ૭૩૩ ૩૮૫ ૩૪૮
૧૦૦૦૦ થી વધુ વસ્‍તી ધરાવતા ગામો
ગામ કુલ પુરુષ સ્‍ત્રી કુલ અનુ.જાતિ પુરુષ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જાતિ કુલ અનુ.જન. જાતિ પુરુષ અનુ.જન.જાતિ સ્‍ત્રી અનુ.જન.જાતિ
સામરખા ૨૨૭૧૨ ૧૧૬૪૨ ૧૧૦૭૦ ૫૮૨ ૨૯૦ ૨૯૨ ૧૧૫ ૫૮ ૫૭
ચિખોદરા ૧૫૯૫૭ ૮૨૬૯ ૭૬૮૮ ૪૧૩ ૨૦૮ ૨૦૫ ૬૬૯ ૩૪૧ ૩૨૮
સારસા ૧૪૫૮૨ ૭૬૦૭ ૬૯૭૫ ૭૭૯ ૩૯૯ ૩૮૦ ૩૩૨ ૧૭૦ ૧૬૨
વડોદ ૧૧૯૯૬ ૬૧૭૯ ૫૮૧૭ ૨૮૭ ૧૪૫ ૧૪૨ ૨૫૮ ૧૩૧ ૧૨૭
નાપાડ વાંટા ૧૪૨૬૦ ૭૨૮૭ ૬૯૭૩ ૨૭૨ ૧૩૬ ૧૩૬ ૨૭ ૧૫ ૧૨
અડાસ ૧૨૫૮૨ ૬૬૦૨ ૫૯૮૦ ૨૨૩ ૧૧૬ ૧૦૭
વાસદ ૧૪૩૮૪ ૭૫૩૦ ૬૮૫૪ ૧૦૩૭ ૫૨૮ ૫૦૯ ૭૩૩ ૩૮૫ ૩૪૮