પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી,
એમરી હોસ્પિટલ સામે,
અમૂલડેરી રોડ, આણંદ
ફોન નંબર : ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર : ---
ફેકસ નંબર : ૨૪૧૦૯૯