પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત,આણંદ
પ્રમુખનું નામ:
ઠાકોરભાઇ અમરસિંહ પરમાર

સરનામું:
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત,આણંદ.

ફોન નંબર:
૦૨૬૯૨- ૫૩૪૦૦

મોબાઇલ નંબર:
૯૯૨૫૭૩૩૭૮૭


ફેકસ નંબર:
૦૨૬૯૨-૨૪૧૦૯૯