પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

લેન્‍ડ રેવન્‍યુ કોડના નિયમોનુસાર સેટલમેન્‍ટ કમિશ્‍નરશ્રી ધ્‍વારા જમીનોના સર્વેની કામગીરી હાથ ધરી જમીનોની માપણી કરી સવે નંબરો આપવામાં આવ્‍યા અને જમીન ચાર સતા પ્રકારમાં (૧) ગામતળ (ર) ગૌચર (૩) સરકારી પડતર અને (૪) ખેતી લાયક ગા.નં. નં.-૧ થી આકાર નકકી કરવામાં આવ્‍યા ઉપરોકત જમીન પૈકી સારી પડતર ખેડાણ જમીન અંગેની કામગીરી મહેસુલ ખાતાને સોપવામાં આવી અને ગામતળ ગૌચર જમીનનો પંચાયત હસ્‍તક સોપવામા આવી અને જમીન મહેસુલ-૧૯૭ર ના નિયમો તેમજ સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર લેન્‍ડ નિયમો અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. અને મુખ્‍યત્‍વે ખેતી અને બિનખેતી પૈકીના આકારની વસુલાત અંગેની કામગીરી કરવામાં આવે છે. અને હિસાબો તૈયાર કરવાના રહે છે.