પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સંપકૅ માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત, આણંદ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી ઉપેન્દ્ર ભાઇ એસ. પટેલ, વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત,) તાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદ
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૯૮૨૪૪૮૮૩૪૨
ફેકસ નંબર ૨૪૧૦૯૯