પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
અ.નં.  આંગણવાડી નું નામ  સંચાલક નું સરનામું  સંચાલક નું નામ 
નાગીયા સીમ વિસ્તાર  કાછીયાવાડ, નાવલી  કા.૫ટેલ ઉષાબેન મહેશભાઈ 
નદીયા તલાવડી વિસ્તાર  કાછીયાવાડ, નાવલી  કા.૫ટેલ અલ્પાબેન પ્રદી૫ભાઈ 
પ્રાથમીક શાળા  કાછીયાવાડ, નાવલી  કા.૫ટેલ પ્રવીણાબેન પ્રકાશભાઈ 
ઈન્દીરાનગરી  સરદાર૫ટેલ હોલ, પી.એસ.સી., નાવલી  ૫ટેલ વર્ષાબેન રાજેશભાઈ 
ખ્રિસ્તીવાસ વિસ્તાર  કાછીયાવાડ, નાવલી  કા.૫ટેલ મોહીનીબેન દીનેશભાઈ 
બાલમંદીર વિસ્તાર  જલારામ સોસાયટી, નાવલી  મકવાણા ગીતાબેન ગીરીશકુમાર 
ગામ વિસ્તાર  સ્વામીનારાયણ પાસે, ખાંધલી  ૫ટેલ લતાબેન નારણભાઈ 
ઈન્દીરાનગરી વિસ્તાર  ----  ૫ટેલ લતાબેન નારણભાઈ(ઈન્ચાર્જ) 
ગામ વિસ્તાર  ભાથીજીવાળું ફળીયું, વાંશખિલીયા  ઠાકોર કોકીલાબેન નટુભાઈ 
૧૦ સુથારપુરા વિસ્તાર  વદીમા, વાંશખિલીયા  ૫રમાર લક્ષ્મીબેન મનહરભાઈ 
૧૧ નાનુ૫રૂ વિસ્તાર  વણકરવાસ, મેધવાગાના  વણકર ભાનુમતીબેન મહેન્દ્વભાઈ 
૧૨ એસ.નગર વિસ્તાર  ચબુતરીવાલુ ફળીયું, મેધવાગાના  વાળંદ ૫દમાબેન હરીકૃષ્ણ 
૧૩ મોટી ભાગોળ આઝાદ ચોક  દીવ્યદર્શન સોસાયટી, મોગરી  ૫રમાર કોકીલાબેન મનુભાઈ 
૧૪ માનપુરા દરવાજા  અંબિકા સોસાયટી, મોગરી  સોલંકી હંસાબેન પ્રવીણભાઈ 
૧૫ મુસ્લીમ વિસ્તાર  અમદદિ૫ સોસાયટી, મોગરી  મકવાણા રેખાબેન અશોકભાઈ 
૧૬ બાહમણ ખડકી ઉડી શેરી  ક્ષ્/૬૦, ઉદ્યોગનગર સોસાયટી, મોગરી  પારેખ જયોતીબેન કીર્તીભાઈ 
૧૭ મફતપુરા દેવડીયા  નવું રોહીત ફળીયુ, મોગરી  ચૌહાણ પ્રવિણાબેન દી૫કભાઈ 
૧૮ પાણીની ટાંકી વિસ્તાર  સરકાર સોસાયટી, જીટોડીયા રોડ, મોગરી  સોલંકી ઉર્મીલાબેન અશોકભાઈ 
૧૯ જુની મેડી વિસ્તાર  નવી કોલોની પાસે, નાપાડવાંટા  મકવાણા કેતનાબેન રજનીકાન્ત 
૨૦ ખારાકુવા વિસ્તાર  ખારાકુવા, મસ્જિદ પાસે, નાપાડવાંટા  રાઠોડ મીનાબેન જાકીરભાઈ 
૨૧ બાપુનગર(કોટ વિસ્તાર)  ----  મકવાણા કમળાબેન ધુળાભાઈ (ઈ.ચા) 
૨૨ પ્રકાશનગર  મદની પાર્ક, નાપાડવાંટા  રાઠોડ રસીદાબેન જમીયતખાન 
૨૩ ગોહેલપુરા  ખારાકુવા, મસ્જિદ પાસે, નાપાડવાંટા  રાણા વહીદાબેન જમીયતખાન 
૨૪ બામણીયા વિસ્તાર  જુનીમેડી, નાપાડવાંટા  રાણા મહેમુદાબાનુ જમીયતખાન 
૨૫ દામપુરા-ક્ષ્  દામપુરા, નાપાડવાંટા  રાઠોડ પ્રેમીલાબેન ભાઈલાલભાઈ 
૨૬ સુલ્તાનપુરા  સુલતાનપુરા, નાપાડવાંટા  રાઠોડ અમીનાબેન કનુભાઈ 
૨૭ ગુલાબપુરા, નાપાડવાંટા  ----  રાઠોડ કલાવતીબેન ગણ૫તસિંહ (ઈ.ચા) 
૨૮ ભોજીપુરા  નવી કોલોની પાછળ, નાપાડવાંટા  મકવાણા કમળાબેન ધુળાભાઈ 
૨૯ દામપુરા-ર  લાલપુરા, નાપાડવાંટા  રાઠોડ કલાવતીબેન ગણ૫તસિંહ 
૩૦ સાર્વજનિક બાલવાડી  ----  રાઠોડ મીનાબેન જાકીરભાઈ (ઈ.ચા) 
૩૧ ઈન્દીરાનગરી વિસ્તાર  માંડવીચોક, નાપાડ તળ૫દ  વાળંદ ૫દમાબેન રસીકભાઈ 
૩૨ ભગવાનનગર વિસ્તાર  લાલાભાઈ વાળી ગુહ પાસે, નાપાડ તળ૫દ  ૫ટેલ વર્ષાબેન નીલેષભાઈ 
૩૩ બોડી તલાવડી વિસ્તાર  ખેતીવાડી, હાડગુડ  રોહીત દીપીકાબેન હીરાભાઈ 
૩૪ જોસણપુરા  જુના સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, નાપાડ તળ૫દ  ૫ટેલ પ્રીતીબેન મનીષભાઈ 
૩૫ રોહીતવાસ  ભોઈનીવાસ, ઓફિસ પાસે, નાપાડ તળ૫દ  ભોઈ શિલ્પાબેન ગોકુલભાઈ 
૩૬ દુધીયા તલાવડી  ર્ડા. આંબેડકર નગર, નાપાડ તળ૫દ  મકવાણા નયનાબેન જીતેન્દ્વ્રભાઈ 
૩૭ સવિતા ભુવન વિસ્તાર  રૂમ નં.૮૭, નાનાબજાર, નર્મદાવાસ, વિદ્યાનગર  ભોઈ શર્મીષ્ઠાબેન દીલી૫ભાઈ 
૩૮ સોરઠીયા છાત્રાલય  એ/૪૩, વૈશાલીનગર સોસાયટી, બાકરોલ  શર્મા સુનીતાબેન નરેન્દ્વભાઈ 
૩૯ હરીઓમ નગર  ૩૯૦, હરીઓમનગર, વિદ્યાનગર  પારેખ રેખાબેન ગીરીશભાઈ 
૪૦ નીલકંઠ મહાદેવ વિસ્તાર  રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, અમલાજીવન, વિદ્યાનગર  દેસાઈ ભાવનાબેન ગીરીશભાઈ 
૪૧ નવી પાણીની ટાંકી વિસ્તાર  ૪૫, ગોમતીવાસ, વિદ્યાનગર  બારૈયા લીલાબેન અર્જુનભાઈ 
૪૨ ગુલાલભવન વિસ્તાર  ક્ષ્૮૯, હરીઓમનગર, વિદ્યાનગર  પારેખ જાગૃતિબેન નયનકુમાર 
૪૩ ગોમતી વાસ વિસ્તાર  ર/ક્ષ્પ, જીશેશ કોલેજ ની પાછળ, વિદ્યાનગર  પારેખ રીપેશાબેન કમલેશભાઈ 
૪૪ વસુંધરા વિસ્તાર  ટી/ક્ષ્૮, નરેન્દ્રહોલ, વિદ્યાનગર  પારેખ હેમલતાબેન ગોવિંદભાઈ 
૪૫ ૪ર ગામ છાત્રાલય  મહીવાસ, બી.એસ.ડી. પાછળ, વિદ્યાનગર  પ્રજા૫તિ શકુબેન શંકરલાલ 
૪૬ યુની.કોલોની વિસ્તાર  ઈ/જેડ, યુનીવર્સિટી કોલોની, વિદ્યાનગર  મહેરીયા પુષ્પાબેન ભાનુભાઈ 
૪૭ આઈ.બી.૫ટેલ વિસ્તાર  જી.આઈ.ડી.સી. પાંણીની ટાંકી પાસે, વિદ્યાનગર  વ્હોરા સુફીયાબેન અબ્દુલકરીમ 
૪૮ ગંગોત્રી પાર્ક  ૪, નિલકંઠ સોસાયટી, વિદ્યાનગર  ૫ટેલ રેખાબેન વિજયભાઈ 
૪૯ ધોબી ઘાટ વિસ્તાર  સાથી નગર, આણંદ  વાળંદ વીનોદબાળા યોગેશભાઈ 
૫૦ રાધાકુંજ વિસ્તાર  પ્રજા૫તિ છાત્રાલય, વિદ્યાનગર  પ્રજા૫તિ કપીલાબેન સુરેશભાઈ 
૫૧ નીલગીરી હોસ્ટેલ  જય જલારામ સોસાયટી, વિદ્યાનગર  દેસાઈ રેખાબેન ગિરીશભાઈ 
૫૨ ભારતી ભુવન  કલ્યાણ સોસાયટી, વિદ્યાનગર  વસાવા વનીતાબેન નીલેશભાઈ 
૫૩ ગુણાતીત જયોત  ----  ૫રમાર સરોજબેન રાજેશકુમાર(ઈ.ચા) 
૫૪ નાલંદા ટાઈ૫  બી/૬, અતુલપાર્ક, વિદ્યાનગર  નાયક ૫દમાબેન દીવાકર 
૫૫ સરગમ મ્યુજીક સેન્ટર  વૈભવ સોસાયટી, મોગરી  મકવાણા પુષ્પાબેન ડાહયાભાઈ 
૫૬ પોલીસ ચોકી  ૮/ર, અતુલપાર્ક, વિદ્યાનગર  સુથાર ઉર્વશીબેન મીનેશકુમાર 
૫૭ મહાદેવ વિસ્તાર  જી.આઈ.ડી.સી. હાઉસીંગ ફલેટ, વિદ્યાનગર  મકવાણા કોકીલાબેન ભૂપેન્દ્વભાઈ 
૫૮ શ્રીજી કોલોની  વસંતદાસ ની ખડકી, ગાના  ૫રમાર સરોજબેન રાજેશકુમાર 
૫૯ વિદ્યાવિહાર, કરમસદ રોડ  બી/ર૪, શ્રીજી સોસાયટી, વિદ્યાનગર  ઠકકર ઉષાબેન.આર. 
૬૦ ગોયા ભાગોળ  ખ્રિસ્તી મહોલ્લો, બાકરોલ  ૫રમાર શીલાબેન સીમોનભાઈ 
૬૧ રામપુરા વિસ્તાર  ટાવર પાછળ, મોધવાળો કુવો, બાકરોલ  વાઘેલા મીનાબેન ભાવેશભાઈ 
૬૨ ભાઈકાકા નગર  ૭૯, ભાઈકાકા નગર, બાકરોલ  વણકર પારૂલબેન સુરેશભાઈ 
૬૩ ધોળો કુવો  ૫૭, પુરસોત્તમ નગર, બાકરોલ  વાળંદ નયનાબેન દુર્ગેશભાઈ 
૬૪ વૈષ્ણવ ટાઉનશી૫  દર્શન સોસાયટી, લાલથાંભલો, બાકરોલ  સોલંકી લક્ષ્મીબેન ચીમનભાઈ 
૬૫ વાઘરીવાસ ભોઈવાસ  ૬૮, ભાઈકાકા નગર, બાકરોલ  ચાવડા જયશ્રીબેન સુનીલભાઈ 
૬૬ વણજારા વાસ  ૬, સંતરામ સોસાયટી, બાકરોલ  પ્રજા૫તિ કાંતાબેન રસીકભાઈ 
૬૭ પ્રજા૫તિ મલેકવાસ  ખ્રિસ્તી મહોલ્લો, બાકરોલ  વણકર રીટાબેન જીતેન્દ્વભાઈ 
૬૮ વ્હોરવાડ વિસ્તાર  ખ્રિસ્તી મહોલ્લો, બાકરોલ  વણકર મીનાક્ષીબેન દીનેશભાઈ 
૬૯ સવીતાનગર સોસા.  ખ્રિસ્તી મહોલ્લો, બાકરોલ  ખ્રિસ્તી સ૫નાબેન વિનોદભાઈ 
૭૦ મોતીકાકાની ચાલી  દરબાર ખડકી, બાકરોલ  રાઠોડ વીમળાબેન અમીતકુમાર 
૭૧ સોહમનગર સોસા.  ૧૬, પુરસોત્તમ નગર, બાકરોલ  મેકવાન કોકીલાબેન કિરીટભાઈ 
૭૨ ગોયા ભાગોળ  કાજીવાડો, બાકરોલ  કાજી ૫રવીન્નીશા ફકરૂદીન 
૭૩ ભાઈકાકા નગર-ર  ----  વણકર પારૂલબેન સુરેશભાઈ(ઈ.ચા) 
૭૪ પ્રજા૫તિવાસ  વણકરવાસ, જોળ  વણકર કુસુમબેન જગદીશભાઈ 
૭૫ મહુડીયા / મઢુપુરા  મઢુપુરા, જોળ  વાઘેલા વર્ષાબેન સુરેશભાઈ 
૭૬ ઈન્દીરાનગરી  ઈન્દીરાનગરી, જોળ  દીવાન શરીફાબેન કીસ્મતશાહ 
૭૭ કૃષ્ણનગર વિસ્તાર  ખોડીયાર નગર, મોટીનહેર, જોળ  ૫રમાર સુમીત્રાબેન અરવીંદભાઈ 
૭૮ જોબનપુરા  ખોડીનગર, જોળ  ૫રમાર હંસાબેન પ્રવીણભાઈ 
૭૯ કૃષ્ણનગર ભાગ-ર  ----  ૫રમાર સુમીત્રાબેન અરવીંદભાઈ (ઈ.ચા) 
૮૦ પ્રજા૫તિ ભાગ-ર  ----  વણકર કુસુમબેન જગદીશભાઈ(ઈ.ચા) 
૮૧ પ્રભાતપુરા સરદારપુરા વિસ્તાર  કિષ્ના નગર, વિભાગ-૬/ક્ષ્ક્ષ્, કરમસદ  ૫ટેલ કૈલાસબેન જસવંતભાઈ 
૮૨ શાંતિ પોળ વિસ્તાર  રબારીવાસ, મેલડીમાતા મંદિર પાસે, કરમસદ  પારેખ ગીતાબેન મનહરભાઈ 
૮૩ પ્રજા૫તિ રબારીવાસ  ખિસ્તી ફળીયું, લીમડી ફળીયું, કરમસદ  મેકવાન દક્ષાબેન રાયમુન્દભાઈ 
૮૪ બાપાની ખડકી  નવરંગ પોળ, કરમસદ  વાળંદ તરૂલતાબેન જયેશભાઈ 
૮૫ બહેરામપુરા રોયલ્ટી  પ્રજા૫તિવાસ, કરમસદ  પ્રજા૫તિ ભાવનાબેન સુરેશભાઈ 
૮૬ હોળી ચકલા વિસ્તાર  ગાયત્રીપાર્ક, કરમસદ  ૫ટેલ દક્ષાબેન જયેશભાઈ 
૮૭ માળીવાળું ફળિયું  પ્રજા૫તિવાસ, કરમસદ  પ્રજા૫તિ દક્ષાબેન વસંતભાઈ 
૮૮ ખ્રિસ્તી ફળિયું  ચક્રવતી ફળીયું, ખ્રિસ્તી ફળીયું, કરમસદ  મેકવાન અર્જિતાબેન મનહરભાઈ 
૮૯ શીતબીંદુ પોલ્ટી  સરદાર નગર સોસાયટી, કરમસદ  શાહ નયનાબેન યોગેશકુમાર 
૯૦ ગણેશ કો.ઓ૫.સોસા.  જગદીશ સોસાયટી, રામદેવ મંદિર પાછળ, કરમસદ  પારેખ મનીષાબેન અનિલકુમાર 
 
આગળ જુઓ