પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અં. નં. ગામનું નામ શિક્ષકનું નામ શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ સરનામુ
સારસા  ૫ટેલ ધર્મિષ્ઠાબેન દેસાઈભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  ગોસાઈ શર્મિષ્ઠાબેન બાલગીર  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  વાળંદ વિપીનભાઈ છીતુભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  રવિકાન્ત પાઉલભાઈ મકવાણા  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  ૫રમારગુલાબસિંહ દિ૫સીંહ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  ૫ટેલ પિનાકીન ઓચ્છવલાલ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  સોલંકી રમણભાઈ સબુરભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  ગજેરા શારદાબેન નરસિંહભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
સારસા  કતબા પો૫ટભાઈ નરસિંહભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૧૦ સારસા  ગોહિલ જયોતિબેન વસંતભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૧૧ સારસા  મેકવાન નિલેશકુમાર વલ્યિમભાઈ  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૧૨ સારસા  કોમલબેન જશવંતલાલ પુરોહિત  સારસા કુમાર  સારસા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૧૩ સારસા  વહોરા રસીદાબેન આદમભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૪ સારસા  પંડયા નયનાબેન મૂળશંકર  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૫ સારસા  ૫ટેલ નયનાબેન ગોરધનભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૬ સારસા  શાહ ભાવનાબેન મનુભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૭ સારસા  ચૌહાણ જયોતીકાબેન રમેશભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૮ સારસા  સોલંકી ઈન્દીરાબેન મોતીભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૧૯ સારસા  સોની સંગીતાબેન વાડીલાલ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૨૦ સારસા  શાહ શિલ્પાબેન જશવંતલાલ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૨૧ સારસા  ૫ટેલ રશ્મિકાબેન વપિીનભાઈ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૨૨ સારસા  કુંદનબેન રમણભાઈ ૫ટેલ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૨૩ સારસા  શારદાબેન રેવાભાઈ ૫ટેલ  સારસા કન્યા  સારસા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૨૪ સારસા  રાણા શશીકાન્તભાઈ ખેમચંદ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૨૫ સારસા  રાઠોડઉર્મીલાબેન સેમ્યુલભાઈ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૨૬ સારસા  ચાવડા કોકીલાબેન ગણ૫તસિંહ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૨૭ સારસા  ૫રમાર જયોતીબેન કેશવભાઈ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૨૮ સારસા  ચોકસી હર્ષાબેન રમેન્દકુમાર  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૨૯ સારસા  વાળંદ વસંતભાઈ જેસંગભાઈ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૦ સારસા  વાઘેલા પુષ્પાબેન રમેશભાઈ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૧ સારસા  ચૌહાણ જનકસિંહ ગરિવતસિંહ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૨ સારસા  દરજી રી૫લબેન સુરેન્દ્રકુમાર  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૩ સારસા  હેતલબેન શિવસિંહ ડાભી  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૪ સારસા  વાળા અલ્પાકુમારી જયંતકુમાર  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૫ સારસા  જયોતિકાબેન રસિકલાલ મસ્ત્રિી  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૬ સારસા  મુકેશકુમાર ભીખાભાઈ ૫ટેલ  સારસા બ્રાન્ચ  સારસા બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૩૭ ખડીપુરા  શ્યામકુમાર વ્યાસ  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૩૮ ખડીપુરા  જોસેફભાઈ જોનભાઈ રાઠોડ  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૩૯ ખડીપુરા  રંજનબેન આર. ૫ટેલ  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૪૦ ખડીપુરા  અનસુયાબેન એ. ૫ટેલ  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૪૧ ખડીપુરા  નયનાબેન એસ. ૫ટેલ  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૪૨ ખડીપુરા  અંજુબેન કે. મહેતા  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૪૩ ખડીપુરા  પ્રફુલ્લાબેન જી. જાડેજા  ખડીપુરા  ખડીપુરા તા.જી.આણંદ 
૪૪ બેડવા  સવિતાબેન દેવજીભાઈ ખ્રિસ્તી  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૪૫ બેડવા  મકવાણા નટવરભાઈ બળવંતભાઈ  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૪૬ બેડવા  લલીતાબેન પુનમભાઈ પ્રજા૫તિ  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૪૭ બેડવા  ફુલ્કેરીયાબેન લુકાસભાઈ મકવાણા  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૪૮ બેડવા  સુલેમાનભાઈ આદમભાઈ ધાંચી  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૪૯ બેડવા  મંજુલાબેન બુધાભાઈ ૫રમાર  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૫૦ બેડવા  અંબાબેન કરસનભાઈ રાઠોડ  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૫૧ બેડવા  અન્તુભાઈ કિડીયાભાઈ ડોડીયાર  બેડવા કુમાર  બેડવા કુમાર તા.જી.આણંદ 
૫૨ બેડવા  નિર્મળાબેન મણીભાઈ મકવાણા  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૩ બેડવા  શાન્તાબેન હિરાલાલ રોહીત  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૪ બેડવા  ભાવનાબેન મણીભાઈ મેકવાન  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૫ બેડવા  સુનીતાબેન અંતોનભાઈ ભાટીયા  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૬ બેડવા  નિમિષાબેન લક્ષ્મીશંકર સેવક  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૭ બેડવા  નમ્રતાબેન પ્રભુદાસ ક્રિશ્વિયન  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૮ બેડવા  રીટાબેન મગનભાઈ ૫ટેલ  બેડવા કન્યા  બેડવા કન્યા તા.જી.આણંદ 
૫૯ ધોડાપુરા  પારૂલબેન ધ્રુવકુમાર ૫ટેલ  ધોડાપુરા  ધોડાપુરા તા.જી.આણંદ 
૬૦ ધોડાપુરા  અલ્પેશભાઈ જે ૫ટેલ  ધોડાપુરા  ધોડાપુરા તા.જી.આણંદ 
૬૧ ખેરડા  રતિલાલ બીજલભાઈ તળ૫દા  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૨ ખેરડા  મંજુલાબેન એમ. મેકવાન  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૩ ખેરડા  પાર્વતીબેન જે .૫રમાર  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૪ ખેરડા  વિક્રમસિંહ એમ. ૫રમાર  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૫ ખેરડા  વિઠ્ઠલભાઈ રાયજીભાઈ વાળંદ  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૬ ખેરડા  વનિતાબેન મોહનભાઈ વાઘેલા  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૭ ખેરડા  શિલ્પાબેન મથુરભાઈ ૫ટેલ  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૮ ખેરડા  આશિષકુમાર વસ્તાભાઈ પ્રણામી  ખેરડા  ખેરડા તા.જી.આણંદ 
૬૯ વાવપુરા  ગિરીશભાઈ બકોરભાઈ ૫ટેલ  વાવપુરા  વાવપુરા તા.જી.આણંદ 
૭૦ વાવપુરા  હસમુખભાઈ કાન્તીભાઈ મકવાણા  વાવપુરા  વાવપુરા તા.જી.આણંદ 
૭૧ ખંભોળજ  શારદાબેન હરમાનભાઈ પારેખ  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૨ ખંભોળજ  ગીતાબેન હરમાનભાઈ પ્રજા૫તિ  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૩ ખંભોળજ  શર્મિષ્ઠાબેન મનુભાઈ ૫ટેલ  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૪ ખંભોળજ  કિરીટકુમાર રમણભાઈ મહેરા  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૫ ખંભોળજ  પ્રજ્ઞાબેન વિનુભાઈ મેકવાન  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૬ ખંભોળજ  કિર્તીબેન કાંતિલાલ રાણા  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૭ ખંભોળજ  નિમિષાબેન આઈ. મેકવાન  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૮ ખંભોળજ  સિલ્વેરાબેન અશોકભાઈ મેકવાન  ખંભોળજ કુમાર  ખંભોળજ કુમાર તા.જી.આણંદ 
૭૯ ખંભોળજ  ઈન્દુબેન કનૈયાલાલ ૫ટેલ  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૦ ખંભોળજ  પ્રજ્ઞાબેન બિહારીલાલ દવે  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૧ ખંભોળજ  વાસંતીબેન ડાહયાભાઈ રોહીત  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૨ ખંભોળજ  વનલત્તાબેન રજનીકાંત ક્રિશ્ચિયન  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૩ ખંભોળજ  રમીલાબેન હિરાભાઈ ૫ટેલ  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૪ ખંભોળજ  કિરણબેન ચેતનકુમાર શાહ  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૫ ખંભોળજ  મંજુલાબેન સોમાભાઈ મહેરા  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૬ ખંભોળજ  કામીનીબેન જશવંતલાલ પુરોહીત  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૭ ખંભોળજ  રશ્મિતાબેન સોમાભાઈ વણકર  ખંભોળજ કન્યા  ખંભોળજ કન્યા તા.જી.આણંદ 
૮૮ ખંભોળજ  રાવલ વંદનાબેન ચીમનલાલ  ખંભોળજ બ્રાન્ચ  ખંભોળજ બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૮૯ ખંભોળજ  ૫ટેલ જયપ્રકાશ ધીરજભાઈ  ખંભોળજ બ્રાન્ચ  ખંભોળજ બ્રાન્ચ તા.જી.આણંદ 
૯૦ ખાનપુર  મહેશભાઈ ભગવાનદાસ ૫ટેલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૧ ખાનપુર  ઉષાબેન ભાઈલાલભાઈ ૫ટેલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૨ ખાનપુર  બાબુભાઈ માંદાભાઈ ૫ટેલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૩ ખાનપુર  સરુ૫સિંહ કોયાભાઈ ચૌહાણ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૪ ખાનપુર  શર્મિષ્ઠાબેન મોહનભાઈ પંચાલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૫ ખાનપુર  ખુમાભાઈ જવાનભાઈ બારીઆ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૬ ખાનપુર  મહેશભાઈ ભીખાભાઈ ૫ટેલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૭ ખાનપુર  વીણાબેન નારણભાઈ ૫ટેલ  ખાનપુર  ખાનપુર તા.જી.આણંદ 
૯૮ વાડીનાથ પુરા  ભૂપેન્દ્રભાઈ ઉમેદભાઈ ૫ટેલ  વાડીનાથ પુરા  વાડીનાથ પુરા તા.જી.આણંદ 
૯૯ વાડીનાથ પુરા  વર્ષાબેન ધુળાભાઈ ૫રમાર  વાડીનાથ પુરા  વાડીનાથ પુરા તા.જી.આણંદ 
૧૦૦ વાડીનાથ પુરા  હાર્દિતકુમાર સુરેશભાઈ ૫ટેલ  વાડીનાથ પુરા  વાડીનાથ પુરા તા.જી.આણંદ 
 
આગળ જુઓ