પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

તાલુકાનું નામ આણંદ
સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, આણંદ, અમૂલ ડેરી રોડ, આણંદ
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ફેક્સ નંબર ૨૪૧૦૯૯
ઈ-મેઈલ TDO-ANAND@GSWAN.GOV.IN

અધિકારી નું નામઅધિકારીનો હોદ્દોસરનામુંફોન નંબરફેક્સ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી શંકરભાઇ ધનજીભાઇ દેસાઇ તા.વિ.અ.શ્રીતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીતાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદ૦૨૬૯૨-૨૪૧૯૫૦૦૨૬૯૨-૨૪૧૦૯૯