પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડાશાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત –બોરસદ મુ.પો- તાલુકો-બોરસદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮પ૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી કે.એમ.સોઢા (ઇ.ચા)
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.એમ.સોઢા આંકડા મદદનિશ (ઇ.ચા) -