પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત આણંદ મુ.પો- તાલુકો-આણંદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮ ૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ,
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર